Specialiseringen Dagtilbud+

Kronologisk linksamling for Specialiseringen Dagtilbud på Pædagoguddannelsen


Forældre: Vi forlader byen, hvis kommunen lukker udflytter-børnehaver

Et familieliv på stenbroen i København med flere børn i en lejlighed kan for en del forældre kun lykkes ved, at man kan sætte børnene på en bus ud i naturen, mens de voksne arbejder. Nu vil kommunen sløjfe bussen og lukke flere udflytterbørnehaver. Og her siger forældrene STOP.

25-05-2024


Ledere i daginstitutioner: Vi har flere børn i mistrivsel og flere børn med komplekse udfordringer

Ny undersøgelse viser, at daginstitutionsledere landet over oplever flere børn i udsatte positioner og i mistrivsel. Undersøgelsen viser også markante forskelle på, hvornår daginstitutioner vurderer, at et barn er i en udsat position.

14-05-2024


Inspirationsmateriale: Udvikling af legemiljøer - sammen med børnene!

Rum og pædagogik hænger sammen. Med dette materiale håber DCUM og LEGO Foundation at bidrage til udbredelse af viden om hvordan børn og pædagogisk personale i fællesskab kan udvikle kvalitetsstærke legemiljøer.

03-05-2024


Mangel på pædagoger i daginstitutioner er især et storbyfænomen

Ny undersøgelse viser, at 64 % af bykommunerne har svært ved at rekruttere pædagoger til deres dagtilbud. I Region Nordjylland har ingen dagtilbudschefer angivet, at de oplever rekrutteringsudfordringer.

25-04-2024


Store forskelle i personaleudskiftningen i kommunale dagtilbud for børn i alderen 0-5 år

Der er store forskelle i kommunernes evne til at fastholde personalet i deres dagtilbud for børn i alderen 0-5 år. Det er et problem, da en for stor personaleudskiftning kan have negativ betydning for børnenes udvikling, og derfor kan personaleudskiftningen også ses som en kvalitetsindikator for kommunernes dagtilbud. Undersøgelsen er lavet for årene 2017-2021. Udskiftning i personalet i dagtilbuddene betyder både skift i børnenes relation til personalet samt internt i personalegruppen, og derfor er en høj personaleudskiftning en indikator på lav kvalitet i dagtilbuddene.

02-04-2024


Kommuner dropper opgørelser over pædagoger per institution

Forældreformand er chokeret over, at kommuner ikke længere vil opgøre normeringer i de enkelte institutioner.

16-03-2024


Forsker observerede tilknytning i vuggestuen: ”Vi overser noget vigtigt”

Forsker Maja Plum fik øje på et særligt mønster blandt børn og pædagoger i vuggestuen. Hun argumenterer for, at vi må udvide tilknytningsbegrebet, for teorien baserer sig på studier af mor-barn-relationen, som adskiller sig meget fra virkeligheden i en daginstitution.

10-03-2024


Børnehave krænkede piges rettigheder ved at nægte vegansk mad

Kommunal børnehave er torsdag blevet dømt for at krænke et barns rettigheder ved ikke at servere vegansk mad.

08-02-2024


Børns Vilkår: Vilkårlighed afgør, om børn får god omsorg i deres daginstitutioner

Omsorg og tryghed i børns første leveår er afgørende for deres trivsel, når de starter i skole. Derfor bør daginstitutionernes kvalitet have langt større fokus end i dag.

24-01-2024


Daginstitutionsledere: Flere børn starter tidligere i institution efter lov om øremærket barsel

Det stiller større krav til pædagogerne, når der er mange helt små børn i vuggestuen, påpeger BUPL.

22-01-2024


Selvejende daginstitutioner: Skal pædagoger virkelig helt ned i sandkassen for at skabe trivsel?

De mange regler om kontrol i daginstitutionerne fjerner fokus fra børns trivsel og pædagogers muligheder for at yde omsorg. På den måde risikerer midlerne at underminere målet, skriver Claus Thykjær.

12-01-2024


BUPL’s nye forskningsunivers

Forskningsuniverset samler BUPL’s forskningsartikler, podcast, videoer og guider på 25 temasider om fx børneperspektiver, natur og udeliv, pædagoger i skolen, specialpædagogik og tværfagligt samarbejde.

11-01-2024


Ny forskning: klare aldersrelaterede forskelle på skader efter overgreb på børn

Ny oversigt fra Enhed for Klinisk Retsmedicin, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet, skal være med til at skærpe fokus på de spor på overgreb mod børn, der er typiske for de forskellige aldersgrupper, så læger og andre faggrupper kan reagere tidligere og mest hensigtsmæssigt – til barnets bedste.

08-01-2024


Børn forstyrres af rengøring – nu har forældre og pædagoger fået nok

I tre år er rengøringen i børnehusene i Odense Kommune sket, mens børn og pædagoger er fysisk til stede. Men nu har forældre og pædagoger fået nok.

03-01-2024


Tredobling: Private daginstitutioner har vokseværk

Siden 2007 er antallet af indskrevne børn i private daginstitutioner næsten tredoblet.

14-12-2023


Manglen på pædagoger i dagtilbud

Antallet af pædagoger i dagtilbud har været fladt siden 2008, på trods af, at der er flere pædagoger i arbejdsstyrken. Det skyldes ikke pædagogers tendens til at forlade dagtilbud: De forlader ikke dagtilbud mere i dag end de gjorde før i tiden. Til gengæld vælger flere af de nyuddannede pædagoger dagtilbud fra. Samtidig har dagtilbudsområdet svært ved at tiltrække pædagoger fra fx skole- og specialområdet.

07-12-2023


Alsidige og kvalitetsstærke legemiljøer i dagtilbud

I et nyt samarbejde sætter DCUM og LEGO Fonden fokus på kvalitetsstærke legemiljøer i dagtilbud. Rum og pædagogik hænger uløseligt sammen og udgør en helhed omkring børns leg, læring og trivsel. Det stiller store krav til både det pædagogiske personales legende kompetencer og de fysiske rammer, når der skal udvikles et legemiljø, der giver alle børn mulighed for leg, fordybelse og læring.

06-12-2023


Få overblik: Det betyder trepartsaftalen for pædagoger

Resultatet af trepartsforhandlingerne er faldet på plads, og pædagoger kan se frem til 1.800 kroner mere i månedsløn. Lønløftet kommer oveni de lønstigninger, som skal forhandles ved forårets overenskomstforhandlinger. Få overblik over indholdet i trepartsaftalen her.

04-12-2023


Nyt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge i hele landet, der er i psykisk mistrivsel, skal fremover have mulighed for afklaring og behandling i et nyt kommunalt behandlingstilbud. Behandlingstilbuddet skal være etableret og i gang i løbet af 2024.

29-11-2023


Stort fald i antallet af fattige børn – men stadig store kommunale forskelle

2022 bød på det største fald i antallet af relativt fattige børn siden statistikkens begyndelse. Antallet af fattige børn faldt med 6.600 til 47.200, og udviklingen var bredt fordelt på tværs af landets kommuner. Andelen af relativt fattige børn faldt således i ni ud af ti kommuner. Der er dog fortsat store kommunale forskelle i omfanget af børnefattigdom.

28-11-2023


I Køge får pædagogerne betalt forberedelsestid: 'Det er som et kinderæg af gode effekter'

Også Furesø har succes med at give pædagoger betalt tid bag skrivebordet til at forberede og planlægge deres arbejde.

14-11-2023


Dagplejemangel: Kommuner tænker alternativt for at finde pasning til de mindste børn

Kampagnevideoer, oplæg til barselscafeer, optog til byfest og opfordringsbreve skal få flere dagplejere til at melde sig

13-11-2023


Sociale forskelle i småbørnsfamilier træder tydeligt frem i forhold til læsning, medieforbrug og uddannelsesforventninger

Ny undersøgelse af læringsmiljøer i danske småbørnsfamilier viser, at forældre med lang videregående uddannelse i høj grad forventer, at deres børn selv får en videregående uddannelse. I disse familier læses der også mere, og medieforbruget er markant lavere end i hjem, hvor forældrene har grundskole eller erhvervsuddannelse.

04-11-2023


620 pædagogiske ledere: Manglen på uddannede pædagoger går nu ud over børnene

Politikere og kommunale arbejdsgivere skal tage ansvar for manglen på uddannede pædagoger. Vi kan ikke være bekendt at have børn på stuer, hvor der ikke er en eneste fast pædagog

16-10-2023


Normeringers betydning for det pædagogiske personales sygefravær

Dårligere normering medfører højere sygefravær og effekten findes både for pædagogiske personale i børnehaver, integrerede institutioner og vuggestuer.

12-10-2023


Trivsel og sygefravær i daginstitutioner

På baggrund af medarbejdertilfredsheden i de århusianske daginstitutioner finder analysen, at en højere medarbejdertilfredshed hænger sammen med et lavere sygefravær.

12-10-2023


Børns Vilkår: Her er vores anbefalinger til børn og unges skærmbrug

Børn og unges liv er mere digitalt end nogensinde før, og det øgede skærmbrug skaber grobund for tvivl, bekymringer og konflikter i familierne. Derfor er der behov for nogle tydeligere anbefalinger til, hvordan børn og unge i alderen 0-18 år samt deres forældre bedst bruger skærmen. Det mener Børns Vilkår, der i dag lancerer en lang række skærmanbefalinger.

21-09-2023


Børn skal blive længere tid i vuggestue: Der kan ikke længere spares penge ved at rykke børn, før de fylder tre

Ideen med at lade børn blive længere tid i vuggestue med flere voksne er god, men udvalgsformand er træt af, at det er kommunen, der skal betale for velmente folketingsbeslutninger.

11-09-2023


Private daginstitutioner øger brugertilfredsheden

Borgerne er mere tilfredse med kommunale daginstitutioner i kommuner, hvor der er større konkurrence fra private daginstitutioner.

11-09-2023


Forskere skyder sprogscreeninger i sænk: Stol dog på pædagogerne

Sprogscreening har ingen positiv effekt, viser ny forskning. Drop sprogtest og styrk i stedet pædagogernes faglighed og dømmekraft, lyder anbefalingen fra forskeren bag, Laila Kjærbæk.

30-08-2023


Karakteristika ved ledere i danske daginstitutioner

God kvalitet i daginstitutioner hænger sammen med god ledelse. Men vi mangler klar viden om, hvad god ledelse er, og hvad der kendetegner den gode leder. Ny DEA-analyse undersøger, hvem lederne i de danske daginstitutioner er, hvad der karakteriserer dem, og hvordan deres karakteristika opleves i praksis.

29-08-2023


BUP: »Børns opvækst skal beskyttes af KRAM-faktorer«

Det er stort paradoks: Vi ved utrolig meget om, hvad der skal til for at bedre børns mistrivsel og forebygge psykisk sygdom, men vi gør ikke for alvor noget ved det, konstaterer børne- og ungepsykiaternes forperson efter sommerens ESCAP-kongres.

21-08-2023


Førskole, børns trivsel, fravær og sproglige færdigheder

Mange kommuner benytter sig af en skolestartsmodel, hvor børn begynder i skolefritidsordningen i foråret, inden de starter i skole. VIVE har foretaget en undersøgelse af modellen og finder tegn på, at børn med denne skolestartsmodel mistrives mere i 0. klasse end børn, som overgår til skolen i august. Undersøgelsen finder dog ingen statistisk sikre tegn på, at den tidlige skolestartsmodel påvirker børns selvtillid, skoletilfredshed, fravær eller sproglige færdigheder i 0. klasse.

08-08-2023


Børnerådets principper for god børneinddragelse

Børnerådets principper for god børneinddragelse favner alle former for børneinddragelse – kollektive og individuelle – og de mange forskellige sammenhænge, hvor børneinddragelse er relevant. Principperne er et grundlæggende afsæt til at arbejde strategisk og systematisk med børneinddragelse, og de sikrer effektiv, meningsfuld og etisk forsvarlig involvering af børn og unge.

31-07-2023


Medarbejdere fik slag og spark og tilråb som 'grimme kælling' og 'din ko': Institution får påbud om at rette op på dårligt arbejdsmiljø

Børnehave har så store problemer med arbejdsmiljøet på en af dens stuer, at den har fået et påbud af Arbejdstilsynet. Forælder taler om en enorm udskiftning i personalet. Det afviser kommunen, der understreger, at problemet med arbejdsmiljøet skal løses.

29-07-2023


Børnehave får påbud for vold - nu fortæller forælder om flere problemer

En børnehave i Horsens har fået et påbud for vold af børn mod pædagoger. Nu fortæller en forældre, at hans barn også bliver udsat for vold i den samme børnehave.

27-07-2023


Vuggestue på 'studenterkørsel': - Gi' mig en sut eller jeg slår en prut

Med æblejuicebonger, bannere og hjemmelavede studenterhuer kørte kreative pædagoger på studenterkørsel med vuggestuebørnene.

30-06-2023


Kære kommuner: Sæt tydelig pris på vores børns pasning nu

Danmarks dagtilbud er pressede af udsigten til færre pædagoger og flere børn. Vi private og selvejende dagtilbud er klar til at være en del af løsningen – hvis kommunerne sikrer fair og lige tilskud til alle dagtilbud i Danmark

26-06-2023


Visuel pædagogisk grundbog

Den visuelle pædagogiske grundbog består af 10 film, som med forskningsmæssig baggrund beskæftiger sig med nogle centrale temaer i forhold til pædagogik i dagtilbud. Det er temaer som: leg, læringsmiljøer, rutinepædagogik, forældresamarbejde, samtaler med børn og børnefødselsdage.

23-06-2023


Magasinet EVA TEMA: Børnefællesskaber for 0-2-årige børn

NYT nummer af EVA TEMA stiller skarpt på, hvordan dagtilbud kan tage vare på børnenes relationer til hinanden og skabe stærke børnefællesskaber.

22-06-2023


Institutionsledere i opråb: Giv ensartet støtte til alle dagtilbud

Fremtiden byder på færre pædagoger og flere børn. Samtidig er de private og selvejende daginstitutioner ved at blive udsultet. Kommunerne bør sikre ensartet støtte – uanset om dagtilbudene er offentlige, selvejende eller private, skriver en række institutionsledere.

19-06-2023


Forskere: Ja, kvaliteten halter, men det er ikke pædagogernes skyld. Så stop pædagog-bashingen

Børn har brug for nærværende voksne, ikke voksne, der har travlt med at "dokumentere legen" på en iPad, skriver to forskere i pædagogik

07-06-2023


20.000 børn med i kunstprojekt

Pædagoguddannelsen og forskere i VIA har over de seneste fire år deltaget i det nationale projekt LegeKunst. Den 1. juni holder LegeKunst afslutningskonference på Campus Viborg, hvor positive forsknings- og evalueringsresultater bliver fremlagt.

30-05-2023


Kvalitet i dagtilbud ifølge tilsynsrapporter

Ny rapport fra DEA gør status på kvaliteten i de danske dagtilbud ifølge tilsynsrapporter.

26-05-2023


National undersøgelse viser svingende kvalitet i dagsinstitutioner og dagplejer for 0-2-årige

38 % af daginstitutioner og 46 % af dagplejerne har utilstrækkelig kvalitet, og mange steder kan det pædagogiske læringsmiljø kun til en vis grad forventes at understøtte de yngste børns udvikling og trivsel. Det viser resultaterne af den første nationale undersøgelse af kvaliteten i danske daginstitutioner og dagplejer for 0-2-årige. Undersøgelsen giver os vigtig viden og peger også på de dele af læringsmiljøet, der har brug for øget opmærksomhed.

12-05-2023


Fire ud af ti vuggestuer halter på kvaliteten. Og nej, det handler ikke kun om penge

Zetland Helikopter: Den første landsdækkende undersøgelse af området overrasker. Det taler vi med en af rapportens forfattere om.

12-05-2023


Investeringer i tidlig indsats har stort menneskeligt og økonomisk potentiale

Det har store økonomiske omkostninger for samfundet, når børn og unge ikke får de bedste livsbetingelser gennem barndommen. Det fastslår en ny analyse fra tænketanken Kraka, som anslår det økonomiske tab til 107 milliarder kroner per årgang. Men de menneskelige konsekvenser er langt værre. Begge dele kræver et langt stærkere fokus på den tidlige indsats i daginstitutionerne og prioritering af alle børn og unges liv, trivsel og udvikling op gennem barndommen.

03-05-2023


To gange hver dag er et barn offer i en voldssag, hvor mor, far eller stedforælder er sigtet

På bare to år har 1.550 børn under 18 år været ofre i sager om vold, hvor forældre eller stedforældre er sigtet i sagen – det er gennemsnitligt to børn hver dag. Mere end hvert tredje barn fik ingen hjælp af kommunen hverken før eller efter voldsepisoden. Det viser ny rapport fra Børns Vilkår.

27-04-2023


Ny forskning viser ’ret store’ negative konsekvenser ved hjemmepasning

Et nyt stort studie fra Finland viser, at økonomisk støtte til hjemmepasning har været ’skadeligt for både mødre og børn’. Resultaterne kan ifølge forskeren bag Tuomas Kosonen også generaliseres til andre nordiske lande som Danmark.

12-04-2023


Bekymring for kvaliteten i børns institutioner får forældre til at gå ned i tid

Det går hårdt ud over arbejdsudbuddet, hvis daginstitutionerne ikke lever op til forældres forventninger til kvalitet, viser ny undersøgelse.

04-04-2023


Er det yderligere politisering, dagtilbudsforskningen har brug for?

Debat: EVA hævder i en dramatisk udmelding, at dagtilbudsforskning af lav kvalitet gør det svært at udvikle vores dagtilbud i Danmark. Men EVA’s konklusion er baseret på, at forskningen skal være politisk anvendelig, og den vil påvirke, hvilken forskning der vil blive støttet i den forestående forskningssatsning, Partnerskab for Børneforskning. Er det vitterligt en sådan politisering af dagtilbudsforskningen, danske dagtilbud har brug for?

04-04-2023


Samarbejde med forældre om sproglig udvikling og forebyggelse af læsevanskeligheder

Det er vigtigt, at forældre kan skabe et sprogligt stimulerende miljø i hjemmet - også når de selv har læsevanskeligheder. I dette materiale finder du redskaber, der kan understøtte forældrene i processen.

30-03-2023


Dagtilbudsforskning af lav kvalitet gør det sværere at udvikle vores dagtilbud

Halvdelen af danske dagtilbudsstudier er ifølge internationale kvalitetskriterier af ”lav kvalitet”. Med Ministeriet for Uddannelse og Forsknings oprettelse af partnerskab for børneforskning er der dog håb om en fremtid med mere anvendelig forskning af høj kvalitet.

28-03-2023


Nye tal: Børnene er generelt glade for at gå i børnehave, men der er plads til forbedringer på enkelte områder

Tal fra DCUMs Dagtilbudstermometeret viser, at børnene er glade for at gå i børnehave. Dog oplever hvert tredje barn at have ondt i maven, når barnet er i børnehave, og knap halvdelen oplever, at der er larm i børnehaven. Der er altså fortsat plads til forbedringer.

22-03-2023


Børnehaver i protest: Kommuner svigter børn med særlige behov

Flere kommuner er på en farlig glidebane i tildelingen af støtte til institutionsbørn med særlige behov. Sådan lyder advarslen fra en række daginstitutionsledere og administrationsselskabet SPIA, som oplever, at der ikke er støttepædagoger nok til børn med behov for hjælp - eksempelvis i København.

08-03-2023


Relationskompetent praksis i dagtilbud

Bliv klogere på hvordan man skaber relationskompetencer af høj kvalitet i dagtilbud.

23-02-2023


Tidlig opsporing af udfordringer er afgørende for barnets trivsel og udvikling

Ny analyse peger på, at pædagogisk personale kan bruge redskaber til systematisk at opspore fx sproglige, fysiske og sociale udfordringer tidligt. Og dermed skabe grobund for den rette indsats for det enkelte barn

21-02-2023


Kommuner sender flere og flere børn med særlige behov i almindelige børnehaver

Der kommer flere børn mellem 0-6 år med særlige behov, lyder det fra BUPL, en række kommuner, KL og eksperter.

09-02-2023


Børn&Unge forskning 2022

Den årlige forskningsoversigt fra BUPL.

08-02-2023


Opgørelse af praksisnormering

VIVE og EVA har gennemført et forarbejde med at udvikle en metode til at opgøre praksisnormering. Metoden kommer så tæt som muligt på at opgøre, hvor meget tid det pædagogiske personale i den enkelte daginstitution er sammen med børnene.

03-02-2023


Her får børnehavebørn forbud mod at uddele noget spiseligt på deres fødselsdag. Forældre er i oprør

Ny kostpolitik i en række børnehaver i Ribe betyder, at børnene ikke længere må uddele hverken søde eller sunde sager, når de holder fødselsdag. Børnene skal fejres ens. Det handler om »chancelighed«, lyder det. Nu har forældre startet en underskriftindsamling.

19-01-2023


Forskere: Børnefællesskabet skal fylde mere i det tværprofessionelle samarbejde

Det tværprofessionelle samarbejde mellem pædagogisk personale, ergoterapeuter, psykologer og andre fagpersoner er etableret for at hjælpe børn i udsatte positioner. Men det pædagogiske blik for børnenes liv og udvikling i fællesskabet får sjældent tilstrækkelig plads i den tværprofessionelle dialog. Og det går ud over de børn, der egentlig skulle hjælpes.

19-01-2023


Styrket tilsyn

Med aftale om minimumsnormeringer styrkes tilsynet på dagtilbudsområdet. Det sker gennem nye lovkrav om minimumsstandarder til det kommunale tilsyn og gennem etableringen af et statsligt tilsynsrejsehold.

09-01-2023


Aftale om minimumsnormeringer

Med aftale om minimumsnormeringer indføres der fra 2024 lovkrav om minimumsnoreringer i daginstitutioner. Der er afsat midler til, at der kan ske et løft af normeringer i årene frem mod 2024.

09-01-2023


Ingen vej uden omsorg

Børns Vilkår har udviklet dette refleksionsforløb til pædagogstuderende. Forløbet består af film og opgaver, der sætter fokus på de studerendes forståelse af omsorg i en dagtilbudsammenhæng.

01-01-2023


Opråb fra eksperter: Digitaliseringens skyggesider skal i fokus i kampen mod mistrivsel

En ny regering bør have fokus på digitaliseringens skyggesider i arbejdet for bedre trivsel blandt børn og unge, skriver Dorte Ågård, David Madsen og Heidi Als Ringheim på vegne af netværket Tech & Trivsel.

23-11-2022


Tema: Børns søvn

Hvilestunden er en vigtig del af dagen for barnet i vuggestue og dagpleje. Men forældres krav, få medarbejdere og meget larm er med til at udfordre personale og trætte børn. Læs i temaet her, hvad du kan gøre, for at give middagssøvn bedre vilkår.  

22-11-2022


Desperate familier: Børnene møder tidligere i vuggestuen for at få mad og varme

Inflation og energikrise presser nu de fattigste børnefamilier så massivt, at flere ikke kan få mad på bordet eller betale huslejen. I et fælles opråb kræver BUPL og 20 andre organisationer akutte politiske indsatser mod børnefattigdom. To daginstitutioner hjælper med tøjbyttecentraler.

09-11-2022


Debat: Danmarks manglende vilje til at sikre børns rettigheder er pinagtig

Danmark er nu eneste land i denne del af Europa, som ikke har inkorporeret FN’s børnerettigheder i national lovgivning. Ny forskning viser ellers, at det faktisk virker og sikrer børnene flere rettigheder, skriver Knud Vilby, der netop har stillet et borgforslag om emnet.

24-10-2022


VIVEs kommunetal 2022.6: Flere voksne på stuerne – men relativt færre uddannede pædagoger

Der er kommet færre børn pr. voksen i daginstitutionerne i de seneste år, ikke mindst i yderkommuner. Personalenormeringerne er især forbedret ved at ansætte flere ikke-uddannede pædagogiske medarbejdere.

03-10-2022


Førskole, børns trivsel, fravær og sproglige færdigheder

Mange kommuner benytter sig af en skolestartsmodel, hvor børn begynder i skolefritidsordningen i foråret, inden de starter i skole. VIVE har foretaget en undersøgelse af modellen og finder tegn på, at børn med denne skolestartsmodel mistrives mere i 0. klasse end børn, som overgår til skolen i august. Undersøgelsen finder dog ingen statistisk sikre tegn på, at den tidlige skolestartsmodel påvirker børns selvtillid, skoletilfredshed, fravær eller sproglige færdigheder i 0. klasse.

29-09-2022


Minimumsnormeringer virker – men der er stadig lang vej til målet

De seneste tal for normeringer i landets daginstitutioner viser små forbedringer, men siger ikke noget om, hvorvidt kommunerne lever op til loven om minimumsnormeringer.

21-09-2022


Blå og røde forældre er enige: Minimumsnormeringer skal bestå

Der er bred enighed blandt forældrene i både rød og blå blok om, at minimumsnormeringerne er kommet for at blive.

16-09-2022


Institutioner har svært ved at skaffe pædagoger: 'Det har store konsekvenser for den faglige kvalitet'

Knap halvdelen af lederne fortæller i ny undersøgelse, at de i det seneste år har opgivet at ansætte en pædagog i en ledig stilling.

15-09-2022


Frygter for kvaliteten: 4 ud af 10 daginstitutioner kan ikke finde en pædagog

43 procent af landets daginstitutioner har inden for det sidste år måttet opgive at finde en pædagog til en ledig pædagogstilling. Det har store konsekvenser for både kvalitet og arbejdsmiljø.

15-09-2022


Al dansk lov bør leve op til FN's Børnekonvention

Der er behov for en samlet strategi på børneområdet, der sikrer indsatserne mod fragmentering under skiftende regeringer. Man har nemlig i årevis "lovgivet på baggrund af emner og enkeltsager, der har haft mediernes og vælgernes bevågenhed," skriver Puk Elgård fra Børnerådet.

05-09-2022


Tjekliste til vuggestuer og børnehaver ved brug af billeder og video

Datatilsynets guide til at overholde databeskyttelsesreglerne (GDPR) i forbindelse med brug af billeder af både børn og medarbejdere.

27-08-2022


Webinar: Tilknytning

Rikke Yde Tordrup giver en introduktion til betydningen af tilknytning i barnets udvikling.

22-08-2022


Åbent brev: Der skal ske noget nu, ellers er det for sent

Som psykologer og derved førstehåndsvidner til dagligdagen i dagtilbud og skoler er vi dybt bekymrede over den aktuelle stigning i mistrivsel. Hvis ikke rammerne bliver ændret, ser vi intet håb for at vende udviklingen.

21-08-2022


Børn med motoriske problemer har øget risiko for psykisk sygdom

Forskere ser en sammenhæng mellem børn, der sakker bagud med den motoriske udvikling, og psykisk sygdom.

10-08-2022


Nyeste viden om pædagogers arbejde med science i danske daginstitutioner

Scienceklog.dk er et filmbaseret inspirationsmateriale til alle børnehaver og vuggestuer, hvor pædagogers arbejde med science diskuteres og illustreres med små film fra institutioner i hele landet.

08-08-2022


Guide til opdragelse: Hårde ord nedbryder hjernen

Ny forskning afslører, at forældre skal holde igen med de hårde ord. Ikke alene risikerer børnene at blive psykisk syge – de får også mindre hjerner. Læs videnskabens guide til den optimale opdragelse.

02-08-2022


Minimumnormeringer lignede en sejr for børnene og venstrefløjen. Men vi står over for massiv pædagogmangel

Kampen for minimumnormeringer i daginstitutionerne er vundet, men sejren er bittersød: De ekstra pædagoger findes nemlig ikke, og det anslås, at vi i 2030 kommer til at mangle 14.000 pædagoger. Eksperter taler allerede om en omsorgskrise i dagtilbuddene, hvor børnene må kæmpe om de voksnes opmærksomhed

09-07-2022


Tilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet mangler de private

En ny landsdækkende tilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet giver et billede af kvaliteten på tværs af kommunale og selvejende tilbud, men undersøgelsen inkluderer ikke alle typer af dagtilbud og det er ærgerligt, mener man i Dansk Industri.

06-07-2022


Søvnekspert: Børns lur bør ikke være til forhandling

Ansatte i dagtilbud skal stå fast på, at børn har bedst af at sove, til de vågner, siger søvnekspert.

05-07-2022


EVA TEMA: Pædagogisk relationskompetence

Relationsarbejde er en grundpille i den pædagogiske praksis – i rutinesituationer, i aktiviteter og i legen på legepladsen. Men relationskompetence er ikke medfødt. Det er en faglig kompetence, man skal øve. Det har dette EVA TEMA fokus på.

27-06-2022


Læringsmål i dagtilbud - er det en god idé?

Målrettet fokus på børns læring i dagtilbud giver pædagoger mulighed for at organisere arbejdet på nye måder og for at få deres pædagogiske faglighed bedre i spil, fordi de kan fokusere på én aktivitet og én børnegruppe ad gangen. Men med blikket stift rettet mod læringsmål kommer der mindre fokus på alle de andre ting, der hver dag finder sted i børnegruppen og mellem børn og voksne, men som ikke nødvendigvis er knyttet op på læringsmål.

21-06-2022


Er det en menneskeret at spise vegansk? Ja, siger forening. Ikke nødvendigvis, siger jurist

Familie fik nej til både vegansk madordning og madpakke i børnehave.

21-06-2022


Se tilfredsheden med dit barns dagtilbud

Forældre i hele landet er godt tilfredse med deres børns dagtilbud. Det viser en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse, som skal understøtte det lokale arbejde med kvalitetsudvikling i dagtilbud.

19-06-2022


Børnehave i stormvejr: Droppede indianertema til sommerfest

Indianertema blev droppet af frygt for at være krænkende, men nu har beslutningen vakt vrede.

14-06-2022


Bye bye doktorleg: Frygten for pædofile har ændret danske børnehaver

Børns seksualitet er blevet gemt godt væk i de seneste årtier, men det har ikke altid været sådan. Hvornår skiftede vi holdning til puderum og doktorleg? Og hvorfor? Forsker Else-Marie Buch Leander fortæller i dagens afsnit af »Pilestræde«.

13-06-2022


Det pædagogiske personale og kvaliteten af interaktioner

Daginstitutioner med en ansat, der har en kandidatuddannelse i pædagogik, har en højere interaktionskvalitet, end daginstitutioner uden en pædagogisk kandidat.

08-06-2022


Rudolf Steiner-institution tvangslukket: Børnene var overladt til sig selv - spiste sten og faldt over hegnet

Aalborg Kommunes tilsyn vurderer, at forholdene er så kritisable, at den integrerede børnehave og vuggestue ikke må drives videre. Den daglige leder er afskediget.

03-06-2022


Dagtilbud i omsorgskrise – hvordan løser vi den?

Se oplæg og paneldebat fra konferencen, hvor DPU satte fokus på omsorg i dagtilbud.

02-06-2022


Psykolog anklager vuggestuer for boom i psykiske diagnoser - men hun glemmer anden oplagt årsag

Stigningen af børn med diagnoser skyldes især øget opmærksomhed på mental sundhed, siger eksperter.

02-06-2022


Stigende børnetal kræver national rekrutteringsplan

Med udsigt til mere end 45.000 ekstra børn i alderen 0-5 år i 2030 er der akut brug for at tage hånd om den kritiske pædagogmangel, understreger BUPL.

24-05-2022


Det skal du, som er pædagogisk leder, vide om de nye regler for tilsyn i dagtilbud

Kommunerne skal leve op til en række nye krav i deres tilsyn med dagtilbud. Det været virkeligheden siden den 1. januar, hvor ny lovgivning om et styrket kommunalt tilsyn på dagtilbudsområdet trådte i kraft. Der er særligt tre nye krav, der kommer til at påvirke tilsynene, nemlig krav til uvildighed, observationer og opfølgning på tilsyn.

23-05-2022


Nordjysk mor har lavet 'Trustpilot' for børnehaver og vuggestuer. Men institutioner skal ikke være 'supermarkeder, man shopper imellem', lyder kritikken

Hverken Forældrenes Landorganisation eller pædagogernes fagforbund tager godt imod den nye hjemmeside.

18-05-2022


Børn er glade for børnehaven – selvom de voksne ikke altid leger med

1222 børn i alderen 4-6 år har svaret på spørgsmål om børnemiljøet i daginstitutionen

12-05-2022


Ændrede normeringer i dagtilbud kan have stor betydning for den pædagogiske kvalitet

Der findes overraskende få egentlige effektstudier af, hvad normering og gruppestørrelse betyder for børns trivsel og læring i dagtilbud, og studier er i gennemsnit omkring 30 år gamle. Derfor kan denne VIVE Campbell forskningsoversigt ikke konkludere noget på området. Men en metaanalyse tyder på, at det har en stor betydning for den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene, når man skruer på normering og gruppestørrelse.

04-05-2022


600 pensionerede pædagoger står klar til at passe ukrainske børn

Flere end 600 pensionerede pædagoger står klar til at hjælpe med at passe ukrainske flygtningebørn.

29-04-2022


24 forskere i opråb: Rapport om sprogscreening bygger på misforståelser

24 forskere er gået sammen i et opråb om en ny rapport, som de mener bygger på misforståelser og fejlslutninger. Opråbet er samtidig en kritik af den obligatoriske sprogscreening af børn i dagtilbud og på skoler. Forskerne efterlyser større faglighed og viden i politiske beslutninger, og ordentlige rammer og ressourcer i dagtilbud, på skoler og inden for det specialpædagogiske område – og mindre test, måling, dokumentation og styring.

27-04-2022


BUPL til regering og kommuner: Fingrene væk fra minimumsnormeringer

Regeringen har undladt at frede minimumsnormeringer i udspil til ny kommuneaftale om afbureaukratisering, og KL advarer mod at fastholde ’rigide normeringskrav’. Regeringen bør med det samme slå fast, at normeringsløftet ikke er til diskussion, mener BUPL.

20-04-2022


Overlæger: Send alle børn i skovbørnehave, og giv forældre fri til at passe deres syge børn

Corona-pandemien har vist os, hvor meget børnehaver og vuggestuer er med til at drive infektionstrykket i samfundet, mener overlæge. Han påpeger, at det nu må være tid til at rykke børnene udenfor og give forældre bedre mulighed for at passe deres børn, til de er helt raske. Et forslag, der møder opbakning hos flere andre overlæger.

16-04-2022


Pædagogmangel fortsætter: 4.800 forgæves rekrutteringer på et halvt år

4.800 gange har daginstitutioner, SFO’er, klubber og skoler været nødt til at opgive at finde en kvalificeret pædagog til en ledig stilling, viser nye tal. Der er akut brug for en national rekrutteringsplan for at sikre kvaliteten i landets institutioner, advarer BUPL.

31-03-2022


Ny analyse: Sundere indeklima i skoler og daginstitutioner kan give milliarder – men kun hver tredje kommune har mål for bedre indeklima

Der er knap 15 mia. kr. at hente ved at forbedre luft, lys og lydniveau i folkeskoler og daginstitutioner. Alligevel har kun en tredjedel af kommunerne mål for at forbedre indeklimaet, viser en ny analyse. SYNERGIs bestyrelsesformand, Bendt Bendtsen, undrer sig over den lave prioritering af indeklima og efterspørger større politisk fokus både nationalt og lokalt.

30-03-2022


Mange børn i 0. klasse har et sprog, der svarer til 3-åriges

Børn får en dårlig start på skolen, når sproget halter. Hvert femte barn har sproglige udfordringer.

19-03-2022


Familiepolitisk Netværk: Kig på vuggestuerne for at finde årsagen til de unges mistrivsel

Vi taler om, at unges mistrivsel skyldes digitalisering, sociale medier og præstationspres. Men vi glemmer måske det allervigtigste: Hvordan børnene og de unge starter deres liv. Hvordan deres følelsesmæssige beredskab er blevet dannet. Eller ikke dannet, skriver talsperson for Familiepolitisk Netværk

18-03-2022


Omsorg er ikke en selvfølge. Og det skal prioriteres langt højere i daginstitutionerne

Børns Vilkår forstår omsorg både som det at kunne give børn den nødvendige nærhed, men også den nødvendige støtte til udvikling.

15-03-2022


Debat: Et sundt frokostmåltid i dagtilbud?

Hvor bliver sundhed og madglæde af, når Fødevarestyrelsen nu vil tvinge børn i dagtilbud til at spise vegetarisk kost?

12-03-2022


Tidlig SFO betyder skoleforberedelse for flere og flere børn allerede som 4-årige

En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, viser at flere og flere kommuner benytter sig af tidlig SFO. Det betyder, at børn i en stadigt tidligere alder skal forholde sig til skolen igennem skoleforberedende aktiviteter i børnehaven. Men vi mangler viden om, hvordan de skoleforberedende aktiviteter tilrettelægges, og hvad det tidlige stop i børnehaven betyder for børnenes trivsel og udvikling.

15-02-2022


Dagtilbudschefer: Udsatte børn får ikke den hjælp de har brug for

Over hele landet oplever kommunale dagtilbudschefer og PPR-chefer, at antallet af udsatte børn stiger. Flere børn bliver diagnosticeret, og der er flere underretninger. Samtidig fortæller dagtilbudscheferne enstemmigt, at der er børn i deres kommunes dagtilbud, der ikke får den hjælp, de har behov for. Det viser en ny national undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

09-02-2022


Pædagoger beskylder kommuner for at bruge de mindste børn i spareøvelse

Pædagogernes fagforening, BUPL, kritiserer kommuner for »spareøvelse«, mens Kommunernes Landsforening (KL) afviser.

07-02-2022


Hver femte pædagog: Det var ikke en god oplevelse for barnet at starte i vuggestue

Flere pædagoger oplever ikke, at de kan give den nødvendige tryghed og omsorg til nye børn, der starter i vuggestue og børnehave. Det viser en ny undersøgelse fra Børns Vilkår, der også viser, at hver femte pædagog synes, opstarten var for kort i forhold til barnets behov. Tallene er meget bekymrende og kalder på politisk handling, mener Børns Vilkår.

25-01-2022


Voldsomme forskelle i kommunernes tilskud til private vuggestuer

Tilskuddet per vuggestuebarn i privat vuggestue svinger fra 7.405 kroner om måneden i Brønderslev til 14.557 kroner i Gladsaxe kommune. Forskellene skaber fundamentale forskelle på familiers muligheder for at udnytte de private pasningstilbud, mener Dansk Industri.

20-01-2022


Fire ud af fem daginstitutioner ramt af corona den seneste uge

60 procent af landets daginstitutioner meldte om besvær med at finde vikarer i den seneste uge, viser tal.

13-01-2022


R trækker støtten til dele af lov om minimumsnormeringer

De Radikale er sprunget i målet, når det kommer til aftalen om minimumsnormeringer fra 2020. Flertal er væk

06-01-2022


Flere børn og unge mistrives: 'Kæmpestor problemstilling'

Aarhus Kommune har sat gang i en analyse af området.

30-12-2021


København lokker pædagoger med bonus på 15.000 kroner

Flere kommuner i hovedstadsområdet lokker pædagoger med bonus og højere løn.

20-12-2021


De vigtigste pointer fra konference om barnets første 1000 dage

Sundhedsstyrelsen og Vidensråd for Forebyggelse holdt en konfererence om barnets første 1000 dage, og om hvordan vi sikrer, at alle forældre får de bedste rammer til at give deres barn en god begyndelse på livet. Læs opsamling på konferencen her.

17-12-2021


Debat: V: Profitforbud er en spand koldt vand i hovedet på pædagogiske ildsjæle

Det offentlige kan ikke alt – og vi må heller ikke forvente, at de skal kunne alt. Derfor har vi behov for de private dagtilbud, så valget reelt er frit for den enkelte familie. Det er dét frie valg, profitforbuddet sætter over styr, skriver Ellen Trane Nørby (V).

15-12-2021


Grundlægger af privat dagtilbud: Profitforbud vil gøre mit livsværk usælgeligt og værdiløst

Profitforbud på daginstitutionsområdet vil gøre indhug i min frihed som iværksætter og ejer af et privat dagtilbud. Kontrol og administration vil gøre det dyrt at eksistere, og samtidig bliver min virksomhed svær at overdrage, skriver Malene Krogh.

09-12-2021


“Man kan faktisk se den gode leg i generne.” Hvorfor fri leg gør dit barn mere robust

Vi er på vej ind i en ny lege-æra, hvor legen skal tages lige så alvorligt som mad og søvn.

07-12-2021


Ny undersøgelse: Flere og flere børn starter i tidlig SFO

Flere og flere børn starter i tidlig SFO i foråret før skolestart. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA. Det betyder, at mange børn forlader børnehaven tidligere, og at de skoleforberedende aktiviteter starter allerede, når nogle børn er fire år. Men vi mangler viden om, hvad det tidlige stop i børnehaven betyder for børnenes trivsel og udvikling.

06-12-2021


Undersøgelse bekræfter dårlige arbejdsvilkår, som har alvorlige konsekvenser for både pædagoger og børn

Pædagoger i daginstitutionerne er dagligt alene med alt for mange børn, viser den seneste vilkårsundersøgelse fra BUPL. Det kan udvikle stress og betyder, at over halvdelen af pædagogerne overvejer at droppe faget inden pensionsalderen. Samtidig kan børnenes udvikling tage skade af en dagligdag, hvor de deler en pædagog med så mange andre børn.

06-12-2021


Podcast: Regelstaten #057 Forbud mod profit i daginstitutioner - Karsten Bo Larsen

Regeringen og støttepartierne er blevet enige om en model, som skal sikre, at private vuggestuer og børnehaver fremover ikke kan trække overskud ud af driften af daginstitutionen. I Regelstatens drømmeverden betyder det, at pengene går til børnene frem for at blive udbetalt som profit. Forbuddet sikrer altså - i denne drømmeverden - bedre daginstitutioner, end vi har i dag. Men det er drømmeverdenen. Hvordan ser det ud i virkelighedens verden?

06-12-2021


DI: Profitforbud på daginstitutionsområdet er løsningen på et problem, som ikke eksisterer i den virkelige verden

Med delaftalen om profitforbud skyder regeringen og støttepartierne med skarpt efter private ildsjæle, når de stirrer sig blinde på det ideologiske spørgsmål om ejerformer og profit. Noget, der til at starte med ikke er et reelt problem, men som kan få dramatiske konsekvenser for familier og private dagtilbud, skriver Jakob Scharff.

02-12-2021


Profitforbud vil gøre det lettere at drive dyrere og dårligere daginstitutioner

Det ville være mere retvisende, hvis partierne bag delaftale om profitforbud på daginstitutionsområdet kaldte den et konkurrenceforbud, for aftalen vil forringe konkurrencen og reelt gøre det nemmere at drive dyrere og dårligere institutioner.

23-11-2021


Vuggestuebarn efterladt grædende i mudderpøl: Pædagog råber op om omsorgssvigt

En institution på Nørrebro er under alvorlige anklager fra nuværende og tidligere ansatte. Anklagerne lyder blandt andet på omsorgssvigt og uacceptabel adfærd. Institutionen kan ikke genkende billedet.

18-11-2021


Nu får de mange bandeopgør i Sverige uventede konsekvenser: Børnehavebørn bliver trænet i, hvordan de skal reagere under skyderi

Legerummet er ikke længere kun et legerum. Svenske børn trænes i nødsituationer efter hundredvis af skyderier, får pædagoger og forældre til at reagere. Børnene skal være forberedte, hvis det værst tænkelige måtte ske.

17-11-2021


Børnemiljøer i praksis: To gode eksempler på legemiljøer

DCUM har i efteråret 2021 været i felten og indsamle eksempler på det gode børnemiljø. Her giver vi to eksempler, som vi håber kan inspirere dagtilbud i deres arbejde med at etablere gode børne- og legemiljøer rundt omkring i landet.

16-11-2021


Pædagoger tør ikke tale frit om kritisable forhold af frygt for sanktioner | BUPL

Hver anden pædagog har oplevet forhold, der er så kritisable, at de mener, offentligheden burde få kendskab til dem. Men de tier af frygt for konsekvenserne.

15-11-2021


Mangel på institutionspladser i hovedstadsområdet: Cathrine kører 16 kilometer hver dag for at aflevere sine børn

I Køge forventer man, at der kommer til at mangle næsten 700 institutionspladser i 2032.

12-11-2021


Børn får ikke nok omsorg i daginstitutionerne

Arbejdspresset på de ansatte i landets daginstitutioner er så stort, at de ikke kan nå at give børnene tilstrækkelig omsorg. Det melder et flertal af de ansatte selv i ny undersøgelse.

12-11-2021


200 pædagoger efteruddannes til at styrke små børns følelsesliv

Et nyt forskningsprojekt sætter fokus på daginstitutionernes rolle i børnenes sociale og følelsesmæssige udvikling ved at efteruddanne 200 københavnske vuggestuepædagoger med fokus på deres relationskompetencer.

11-11-2021


Furesø Kommune vil have flere pædagoger, selvom det betyder færre hænder i børnehaven

I 2030 skal 70 procent af de ansatte i den nordsjællandske kommunes daginstitutioner være uddannede pædagoger.

25-10-2021


Pædagoger står alene med store børnegrupper | BUPL

Knap tre ud af fire pædagoger oplever dagligt at stå alene med den samlede børnegruppe, viser ny vilkårsundersøgelse fra pædagogernes fagforening BUPL, der efterspørger en normeringsopgørelse i børnehøjde.

19-10-2021


Ny aftale kan tage livet af Ullas livsværk: - Det rammer kvindelige iværksættere

Står det til politikerne bag aftalen må Ulla og andre private daginstitutioner fremover ikke trække overskud ud

19-10-2021


DI: Vi kan ikke undvære private børnehaver

Regeringen er med støttepartierne og Alternativet blevet enige om, at private vuggestuer og børnehaver fremover ikke skal kunne trække overskud ud af driften af daginstitutionerne. Dansk Industri frygter, at aftalen giver større pasningsudfordringer i fremtiden.

15-10-2021


Opråb: Regeringen jagter kvindelige iværksættere, som var de mink

Hvem, udover janteloven, taber ved vores eksistens? – Spørger Julie Lykke Haugaard, der er privat dagtilbudsleder. På 7 år har hun skabt en virksomhed med ti arbejdspladser – Et ”Børnenes Dagmarsminde.” – Vedtages forslaget om ændring af dagtilbudsloven, står hendes livsværk til en værdi af 0 kroner.

14-10-2021


Ny delaftale skal sikre, at private daginstitutioner ikke trækker overskud ud

Regeringen er med støttepartierne og Alternativet blevet enige om en model, som skal sikre, at private vuggestuer og børnehaver fremover ikke kan trække overskud ud af driften af daginstitutionen.

12-10-2021


DLO kritiserer stækkelsen af de små ikke-offentlige daginstitutioner

DLO ser med stor alvor på den nye aftale, der skal stække de ikke-offentlige daginstitutioner. Aftalen er alvorlig for privatejede daginstitutioner, der typisk er drevet af kvindelige iværksættere med stor gejst og ekspertise, og som har sat hele deres private økonomi som sikkerhed for at kunne oprette daginstitutionen. De daginstitutioner kan ikke længere blive oprettet og dermed er aftalen en reel trussel mod hele det ikke-offentlige dagtilbudsområde på sigt. Fremover bliver det nemlig meget svært for ildsjæle, foreninger og forældrekredse at oprette nye ikke-offentlige daginstitutioner.

12-10-2021


Fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn

Hver sjette ung har været udsat for fysisk vold af deres forældre inden for det seneste år, og hver femte har oplevet en uønsket seksuel hændelse. Det belyser denne rapport, som samler den seneste viden om fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

08-10-2021


To pædagogstuderende fik lukket daginstitution

”Vi var blevet medskyldige i omsorgssvigt, hvis vi ikke havde handlet på det,” siger de to pædagogstuderende Isabella Mortensen og Louise Nielsen. De oplevede i deres tredje praktik så store kvalitetssvigt i daginstitutionen Hyltebro, at de gik til områdechefen i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Nu er Hyltebro lukket.

23-09-2021


Svigtrapport 2021

For femte år i træk udgiver Børns Vilkår i samarbejde med TrygFonden statusrapporten ’Svigt af børn i Danmark’. Rapporten giver et indblik i den nyeste forskning om børn og unges trivsel og omfanget af de svigt, som finder sted hver eneste dag.

14-09-2021


Brinkmanns briks: Ødelægger institutionerne vores børn?

Det er bestemt ikke nemt at sende sine børn afsted ud i verden. Vi sender de små i vuggestue, og derfra kan de se frem til at blive institutionsbørn. Sådan er det bare. Men der er kritik af de tilbud og vilkår, børnene vokser op i. Giver vi dem en ordentlig begyndelse på livet, når vi afleverer dem på dørtrinnet til en pædagog? Det finder jeg ud af i dag, og der er heldigvis håb for de små.

10-09-2021


Sammen om børnene

Sammen om børnene er et inspirationsmateriale til dialog om gensidige forventninger mellem dagtilbud og forældre. Sæt det vigtige samarbejde om børnene på dagsordenen - sammen med forældrene.

09-09-2021


Mod på lyst til mad - et magasin om det gode måltid i dagtilbud

Dette magasin er til dig, der hver dag deltager i måltider sammen med børnene i dagtilbud. Og til dig, der arbejder med maddannelse og måltidskultur som leder, pædagogisk eller madprofessionelt personale eller som konsulent.

09-09-2021


»I forhold til de her små børn er der tale om et systemsvigt«

16 procent af de 0-9-årige børn har mentale helbredsproblemer, og otte procent bliver diagnosticeret med en psykisk sygdom, inden de fylder ti år – og vejen til den rette hjælp er ofte lang og snoet, viser rapport fra Vidensråd for Forebyggelse. Der er tale om ’et systemsvigt i forhold til de små børn’, lyder det fra BUP.

03-09-2021


Vinder af Årets Dagtilbud 2020-21: Med kroppen forrest i Roskilde

Lige inden for lågen er børnene i færd med at løbe om kap med bildæk, der trilles ned ad bakken. Igen og igen. De små ben sætter farten mere og mere op, så de kan følge med dækkene. Hos Børnehuset Troldhøj bydes den risikofyldte leg velkommen ud fra antagelser om, at børn lærer med kroppen forrest.

02-09-2021


Mental sundhed og psykisk sygdom hos 0-9-årige børn

Rapporten kortlægger forekomsten og fordelingen af mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom blandt 0-9-årige danske børn, gennemgår henholdsvis risikofaktorer og beskyttende faktorer og præsenterer indsatser, der kan fremme mental sundhed og forebygge mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom i denne aldersgruppe.

02-09-2021


Kortlægning af viden om pædagogers arbejde med science i daginstitutioner

En forskningsoversigt med fokus på international litteratur.

01-09-2021


Flere børn i børnehaven har brug for særlig støtte. Fagfolk leder efter årsagen

Den præcise årsag er uklar. Men flere peger på tidlig opsporing af børn, der ’stikker ud’ og, at børnehaverne er blevet mere ’skoleficerede’.

31-08-2021


Debat: Børnehaver er en central del af forbrugersamfundet. De kan aldrig blive bæredygtige

Vi hører gang på gang om, at børn skal lære om bæredygtighed i børnehave og skole. Men selve eksistensen af børnehaver er en central del af et ubæredygtigt forbrugersamfund, hvor forældre afleverer deres børn for at bruge tid på at tjene penge til deres overforbrug, skriver tømrermester Steffen Rahdoust Boeskov i denne kommentar

25-08-2021


Elever begynder i 0. klasse uden at kende skolen

Besøg på den kommende skole og andre indslusningsaktiviteter har ikke været mulige for børnehaverne under covid-19-pandemien. For de nye elever i skolen er den mere ukendt land, end den ellers ville være.

23-08-2021


Debat: Aftalen om minimumsnormering risikerer at kvæle private og selvejende dagtilbud i landdistrikterne

Det skortede ikke på roser, da regeringen sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet i december 2020 kunne præstere en aftale om minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Sejren var nærmest givet på forhånd, for en politisk intention om flere varme hænder til børnene, kan ingen være imod?

22-08-2021


Brinkmanns briks: Drop den lykkelige barndom

Barndommen er fundamentet, vi skal stå på resten af vores dage. Men en dårlig barndom betyder ikke nødvendigvis et voksenliv i problemer. Den lige linje fra barnelivet til den voksne person er knap så tydelig, som man engang troede. Men efterlader det så forældrene med en ligegyldig opgave, når de skal opdrage deres børn? Det finder jeg ud af i dag, hvor vi begynder efterårets tema om børn og unge.

18-08-2021


Færre underretninger under COVID-19

Nye tal viser, at antallet af underretninger for første gang er faldet. En underretning er en henvendelse til en kommune om en bekymring for et barns trivsel. Siden Danmarks Statistik begyndte at udgive statistik om underretninger i 2015, er antallet af underretninger steget støt. Men fra 2019 til 2020 er antallet af underretninger faldet med ca. 2.000, hvilket svarer til et fald på 2 pct. 2020 var et år præget af COVID-19 og nedlukninger af dele af samfundet, hvilket sandsynligvis har påvirket antallet og typen af underretninger.

16-08-2021


Dårlige normeringer kan mærkes hos både forældre og pædagoger: 'Man får jo helt vildt ondt i maven'

Ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser stor forskel på normeringer i landets kommuner.

08-08-2021


UCC'erne og Lego kommercialiserer og konceptualiserer pædagogikken

Vores fagforeninger er allerede godt igang med at støtte op om det monster-store projekt, Leg for Dig. Der skal udfolde sig via alle landets UCC`ere 2022-24, er finansieret af LEGO og skal nå ud til 20 % af landets pædagoger, medhjælpere, dagplejere og pædagogiske ledere.

24-07-2021


Tvungne vuggestuer har beskæftiget flere voksne, end de har passet børn

Et politisk flertal fik en kontroversiel idé. Konsulenter fik millioner, en håndbog blev skrevet, kurser blev afholdt, og kommunerne gjorde sig klar. Men to år senere står tvungne dagtilbud for børn i udsatte boligområder tomme i en stribe kommuner. En succeshistorie, fastholder et af partierne bag opfindelsen.

19-07-2021


Ny rapport: Sådan har coronakrisen sat sit aftryk på svigt af børn i Danmark

For femte år i træk udgiver Børns Vilkår og TrygFonden statusrapporten ”Svigt af Børn i Danmark”, der kortlægger omfanget og udviklingen af svigt af børn i Danmark. Årets rapport bærer præg af et år med corona og nedlukninger, hvor flere børn har været isolerede i dysfunktionelle familier, og hvor opsporingen og hjælpen til de mest udsatte har været mere begrænset.

30-06-2021


Podcast: Kraniebrud - om børnehaven

Vi ser nærmere på, hvad børnehaven er for et sted, hvordan dens kerneopgaver har udviklet sig gennem historien, dens udfordringer og hvordan dagligdagen ser ud, når vores børn dannes i Børnehaven.

29-06-2021


SPOR – Børns udvikling og trivsel gennem livet

Langt de fleste små børn vokser op med forældre, der trives i forældrerollen og støtter barnet i dets udvikling. Hvert ottende har dog oplevet hårdhændede opdragelsesmetoder, hvert fjerde barn har mere skærmtid end anbefalet, og så er der social ulighed i små børns udvikling og levekår. Det viser de første data fra den store forløbsundersøgelse SPOR, der skal følge børns udvikling og trivsel gennem livet.

17-06-2021


Inspirationsmateriale om leg

Bliv inspireret til arbejdet med børns leg – en del af det fælles pædagogiske grundlag.

09-06-2021


Nye tal bekymrer: Pædagogandel falder i hele landet - BUPL

Milliardaftaler om normeringer skulle skaffe flere pædagoger til børnene i landets dagtilbud. Men siden pengene blev afsat, er pædagogandelen faldet over hele landet. Det kan presse både faglighed og kvalitet, og kommuner og Folketinget bør sætte ind mod pædagogmanglen, advarer BUPL.

06-06-2021


Nyt dagtilbudstermometer er på gaden

Hvis I har savnet dagtilbudstermometeret så er der godt nyt! Der findes nu ny og forbedret udgave af det talende spørgeskema til børn.

27-05-2021


Podcastserien Børnehøjde: Mad og måltider

Mad og måltider er en vigtig del af livet og det tredje tema i podcastserien BØRNEHØJDE. Her fortæller forskere og pædagogisk personale om smagens betydning for børns udvikling, om forældreinddragelse, og hvordan man kan give plads til både legesyge Pippi og opdragende Emma Gad i sin mad- og måltidspædagogik.

27-05-2021


Løn spænder ben for minimumsnormeringer: I Rudersdal tjener pædagogen 18.270 kr. mindre end naboen

Der skal gøres noget ved pædagogernes lønniveau, siger borgmesteren i Rudersdal.

25-05-2021


Svær barndom øger risikoen for mentale og fysiske helbredsproblemer i voksenlivet

Det er ikke overraskende, at negative barndomshændelser som misbrug eller omsorgssvigt kan forårsage langsigtet skade. Men omfanget af skader er tankevækkende.

17-05-2021


Høring: Leg - en menneskerettighed

Høringens formål er at vurdere om Danmark lever op til Børnekonventionens artikel 31 om børns ret til leg og rekreation.

09-05-2021


Pandemien har fået os til at gentænke muligheder og udfordringer ved små børnegrupper

Små børnegrupper fremhæves som en positiv erfaring midt i en meget vanskelig tid. Men i det videre arbejde med små grupper er det afgørende at fokusere på kollegial sparring og børnenes medindflydelse.

26-04-2021


Vidensopsamling om faglig ledelse på dagtilbudsområdet

Faglig ledelse er vigtig for den pædagogiske kvalitet i dagtilbud. Men hvad er faglig ledelse? Få indblik i 7 vigtige kerneelementer i faglig ledelse på dagtilbudsområdet.

19-04-2021


Forskere: Skæld ud og irettesættelser hører ikke hjemme i dagtilbud

Kommentar: Vi har en ny forskningsbaseret reform. Nu mangler vi blot, at forvaltningerne og den lokale ledelse tager ansvar og sørger for, at de mange anbefalinger bliver til praksis.

18-04-2021


Flere børn i udsatte boligområder går i dagtilbud efter indgreb

Andel af forældre, der sender børn i dagtilbud, er steget klart i flere kommuner efter lov, viser rundspørge.

01-04-2021


Børnehaverne har været gode under corona. Måske på grund af kæft, trit og retning. For forældrene

Et stort flertal af børn i daginstitutioner oplevede nedlukningen i foråret positivt. Struktur er bare en gave til børn.

31-03-2021


Hoppeline

Hoppeline er et omfattende og alsidigt materiale til dagtilbud, hvor kropslighed, fantasi og det legende er udgangspunktet for arbejdet med læreplanstemaerne.

31-03-2021


Ny undersøgelse samler op på dagtilbuds erfaringer under corona

En undersøgelse, som EVA har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet, opsamler de erfaringer, som dagtilbudsområdet har gjort sig under genåbningen sidste år.

24-03-2021


Ny rapport om pædagogisk omsorgsarbejde

Omsorg spiller en stor rolle i det pædagogiske arbejde, men der er ikke meget forskning i, hvordan og hvornår der ydes omsorg, og hvordan omsorg bruges som et pædagogisk redskab. Det vil en ny rapport fra CeDif ændre på.

19-03-2021


I både Danmark og USA er social arv med til at forme hele livet

Den sociale ulighed i Danmark ligner på mange områder uligheden i USA. Den sociale mobilitet i Danmark er lavere end hidtil antaget.

16-03-2021


Ny materialepakke: Sammenhæng mellem hjem og dagtilbud i en tid med corona

Det kan det være svært at holde fast i den vigtige udveksling af viden om barnet i denne tid. Her er et postkort og en plakat, der kan hjælpe med at skabe sammenhæng mellem hjem og dagtilbud.

10-03-2021


Inspirationsmateriale om natur, udeliv og science

Når børn erfarer, eksperi­menterer med og analyserer deres omgivelser, bliver de klogere pa° sig selv og verden.

10-03-2021


Dagtilbud: Aftalen om minimumsnormeringer spænder ben for private pasningsordninger

De populære private pasningsordninger står over for at få forringet deres økonomiske vilkår så voldsomt, at de fremover vil have svært ved at overleve økonomisk.

05-03-2021


Den sociale arv i uddannelse er steget markant gennem de sidste 20 år

en sociale arv i uddannelse i Danmark og USA er i dag på samme niveau. Uligheden på tværs af uddannelsesbaggrund er øget markant.

16-02-2021


Forskere: Udsathed er ikke et karaktertræk ved barnet

Læringsmiljøet har stor betydning for, om alle børn har gode muligheder for at deltage i hverdagens rutiner, aktiviteter og leg. Pædagogisk personale kan være med til at skabe fællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle.

01-02-2021


Børnene Først

43 initiativer i regeringsudspillet 'Børnene Først' skal sikre udsatte børn en tryggere opvækst

27-01-2021


Børn fra fattige familier fryser i daginstitutioner

Coronakrisen virker som et forstørrelsesglas på den sociale ulighed. Mange familier har ikke råd til at købe en flyverdragt og varmt fodtøj til deres børn.

25-01-2021


51 daginstitutioner: Forældre følger ikke rådet om at holde børnene hjemme

Der er stort set samme fremmøde under corona som normalt, fortæller hver 10. daginstitution i en rundspørge.

23-01-2021


Kvalitet i daginstitutioner handler om mere end normeringer

Flere voksne til børnene i de danske vuggestuer og børnehaver står på de flestes ønskeliste. Men hvis vi skal have fuldt udbytte af de minimumsnormeringer, der indføres i Danmark fra 2024, må vi blive skarpe på, hvordan normeringer spiller sammen med andre faktorer med betydning for kvaliteten i daginstitutioner – og hvad vi overhovedet forstår ved kvalitet. Den nye forskningsoversigt i DPU og NCS’ e-bogsserie ’Pædagogisk indblik’ går i dybden med forholdet mellem normeringer og kvalitet i daginstitutioner.

12-01-2021


Opråb fra pædagogerne: Hold jeres børn hjemme, hvis I kan

Daginstitutionerne er pressede, og derfor opfordrer Bupl til, at forældre, der kan, holder børnene hjemme.

04-01-2021


Pædagogisk Extrakt

Tema: Hvad har vi lært af corona?

22-12-2020


Bliv klogere på kvaliteten af jeres praksis med Børnemosaikker

Børn har førstehåndsviden om, hvordan det er at være barn i dagtilbud. Et stærkt afsæt for at udvikle jeres praksis er derfor systematisk at gå på opdagelse i børnenes perspektiver. Det giver jer indsigt i, hvad børnene holder af, savner eller er udfordrede af i hverdagen.

10-12-2020


Ny velfærdsaftale: 1.000 flere ansatte i ældreplejen og minimumsnormeringer før tid

Der skal ansættes 1.000 personer ekstra i ældreplejen og minimumsnormeringer bliver indført et år tidligere.

05-12-2020


Dagtilbud i en coronatid: Undtagelsestilstand skabte mere nærvær

Den nye – men midlertidige – organisering i dagtilbud ved genåbningen i foråret 2020 betød blandt andet mindre børnegrupper. Det gav øget trivsel og tryghed hos børnene, og det satte gang i en positiv pædagogisk udvikling. Det viser en ny DPU-undersøgelse.

04-12-2020


Spot på ny forskning: Digitalisering er også en pædagogisk opgave

Digitale medier er blevet en integreret del af hverdagen i mange dagtilbud, og pædagogerne bruger medierne reflekteret og med omhu.

04-12-2020


BØRNEHØJDE – en faglig podcast om pædagogik og læreplan

Podcast om dagtilbud med temaer som 'Pædagogisk læringsmiljø hele dagen' og 'Evalueringskultur'.

25-11-2020


Børns oplevelser af skældud i børnehaven

Når voksne skælder ud i børnehaven, kan det været med til at forringe børns muligheder for tryghed i børnehaven, hvor de leger, har venner og er trygge ved de voksne. Den konklusion kan udledes af børnenes egne udsagn i Børns Vilkårs rapport ”Børns oplevelser af skældud i børnehaven”.

25-11-2020


Videotek hjælper forældre til bedre at forstå baby

Stort dansk forskningsprojekt med over 3000 deltagere undersøger trivslen blandt førstegangsforældre rundt om i landet og samarbejder med sundhedsplejersker i ti kommuner om at ”oversætte” babyers sprog og behov.

17-11-2020


Forsøg i 87 vuggestuer: Børnene blev mærkbart bedre til sprog og tal

Læring blev sluset ind i pædagogernes leg med børnene.

04-11-2020


Er din kommune iblandt? Hver fjerde kommune sparer på daginstitutionsområdet - BUPL

24 kommuner har vedtaget besparelser på næste års budget på daginstitutionsområdet, selv om der kommer 600 millioner kroner til bedre normeringer. Omvendt har 19 kommuner besluttet at indføre minimumsnormeringer før tid.

03-11-2020


Der bliver mindre og mindre forskel på børn med og uden diagnoser

Samtidig med at flere og flere børn og unge får stillet en psykiatrisk diagnose, viser en ny rapport, at andelen af diagnosebørn, der har en svag socioøkonomisk baggrund, er faldende. Det betyder, at diagnoserne fordeles mere jævnt i samfundslagene og handler blandt andet om en afstigmatisering. Men det stiller også nye krav til kommunerne, når det er mere ressourcestærke forældre, der skal have hjælp til deres børn.

02-11-2020


Status på Den Styrkede Pædagogiske Læreplan – set med børnenes øjne

DCUM gør status på realiseringen og implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan i danske dagtilbud. Det handler kort fortalt om, hvordan børnene oplever læring i hverdagen, herunder hvordan det pædagogiske personale giver børnene medbestemmelse, følger deres initiativ, skaber rum til leg og deltagelse m.m. Evalueringen viser bl.a. at de voksne kun i begrænset omfang deltager i børnenes leg og at børnene savner plads til vilde lege.

28-10-2020


Pædagogisk Extrakt: Min pædagogiske rejse

I podcasten 'Min pædagogiske rejse' følger vært Torkil Østerbye i hælene på en pædagog eller forsker. Sammen undersøger de et aktuelt emne og går nysgerrigt på jagt i den pædagogiske praksis efter nye indsigter, metoder og svar. Lyt med på podcasten, som Pædagogisk Extrakt producerer i samarbejde med VIA Efter- og videreuddannelse.

28-10-2020


Merete Riisager: Når barndommen forsvinder

Troen på barnet er vokset os over hovedet og er blevet til dovenskab. Der er ikke længere tale om anerkendelse og respekt for barnets integritet, men snarere om en hel generations afstandtagen til forældrerollen og myndighedsrollen i det hele taget.

22-10-2020


Dagtilbud bruger digitale medier med omtanke

Brug af digitale medier er udbredt i de danske daginstitutioner, men skærmtiden for børnene er samtidig begrænset. På trods af forestillinger om det modsatte, så bliver digitale medier heller ikke brugt til at passivisere børn i institutionerne – tværtimod. Det viser en ny kortlægning fra DPU, Aarhus Universitet, der kommer med en række anbefalinger til institutionerne.

30-09-2020


Fokuseret sprogtræning booster børnehavebørns ordforråd

Børnehavebørn udvikler et markant højere ordforråd, hvis institutionerne fokuserer på sprogstimulering, viser ny forskning.

28-09-2020


Børn med handicap har tredobbelt risiko for at blive misbrugt seksuelt

Særligt børn med ADHD, autisme og mental retardering er udsatte.

28-09-2020


Andel pædagoger i daginstitutioner 2019 - BUPL

Tal fra Danmarks Statistik viser, at det i nogle kommuner er under halvdelen af de ansatte i vuggestuer og børnehaver, der er pædagoger.

24-09-2020


Pædagoger skal være legende praktikere

Pædagoguddannelsen skal tage legen mere alvorligt og uddanne pædagoger, der både kan lege, handle og reflektere.

21-09-2020


Opdaterede retningslinjer tydeliggør, hvad man gør ved enkelttilfælde af smitte hos børn og elever

Retningslinjerne for skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner er blevet præciserede i forhold til, hvad ledelsen skal gøre, når de skal håndtere enkelttilfælde eller smitteudbrud af COVID-19.

17-09-2020


Se om penge til flere pædagoger bliver ædt op af besparelser i din kommune

Godt og vel hver anden kommune har lagt op til nye besparelser på daginstitutioner i budgettet for 2021. Det går stik imod løfterne til forældrene om flere pædagoger og bedre forhold for børnene. Lokale besparelser vil udhule effekten af minimumsnormeringerne, advarer BUPL.

16-09-2020


Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan

Danmarks Evalueringsinstitut har på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet foretaget casestudier i 20 dagtilbud som en del af evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Fokus er på lige deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskaberne.

02-09-2020


EVA TEMA #21: Tryg tilknytning

Tryg tilknytning er jeres vigtigste pædagogiske opgave. Få forskernes bud på, hvordan I kan arbejde med tilknytningen til det enkelte barn og i hele børnegruppen. Mød en institutionsleder, der byttede rundt på dagens aktiviteter - og fik tryggere børn. Få 8 gode råd til at gøre jeres børn trygge.

31-08-2020


Kan man regne sig frem til bedre minimumsnormeringer i børnehaver?

Flere anbefaler, at børnehaver har maksimalt seks børn per voksen, og at vi skal sætte ekstra penge af til det. Men vi kan faktisk nå et stykke ad vejen med de ressourcer, vi allerede bruger.

31-08-2020


Segregering i danske børnehaver 2005-2014

Der er store forskelle i børnehavebørns familiebaggrund på tværs af børnehaver i Danmark. En ligelig fordeling af børnene på baggrund af forældrenes indkomst ville kræve, at knap en tredjedel af børnene i en gruppe flytter til en ny børnehave. Ses der på forældrenes oprindelse er det tal 60 procent.

28-08-2020


Pædagogisk personale i daginstitutioner og deres uddannelse

Notatet svarer på, hvilken uddannelsesmæssig baggrund det pædagogiske personale i daginstitutioner har, hvilken formel efteruddannelse personalet får, og i hvilket omfang der er forskelle i sammensætningen af det pædagogiske personale kommunerne imellem.

27-08-2020


Mere end hver tredje medarbejder i vuggestuer og børnehaver har ingen pædagogisk uddannelse

Pædagoger udgør halvdelen af det samlede pædagogiske personale i de kommunale dagtilbud i Danmark, mens den anden halvdel er pædagogmedhjælpere, hvoraf kun hver 10. har en pædagogisk uddannelse. Det betyder, at mere end hver tredje ”voksen”, som det pædagogiske personale hedder i børns daglige sprogbrug, ikke har en pædagogisk uddannelse af nogen art.

27-08-2020


Bedre børnetrivsel under genåbning af børnehaver

Da landets børnehaver åbnede op igen efter coronanedlukningen, blev der mange steder indført samvær i mindre børnegrupper og mere udeliv. En ny VIVE-undersøgelse viser nu, at trivslen blandt børnene er steget efter genåbningen. De mindre børnegrupper og en ændret praksis for aflevering af børnene til børnehaven er noget, som institutionerne ønsker bevaret fremover.

23-08-2020


Fri leg midt på dagen og pædagogiske aktiviteter i ydertimerne giver tryg tilknytning

I den integrerede institution Midtstuen Kanvas-barnehage i Norge arbejder ledere og pædagogisk personale aktivt med tilknytning hver dag, hele tiden. Midt på dagen leger børnene frit i mindre grupper med én voksen. De voksenstyrede aktiviteter ligger i ydertimerne, hvor der er få på arbejde, fortæller daglig leder Hanne C.K. Williams.

19-08-2020


Småbørn skal blive mere sangglade: 'Sang er tryghed på flaske'

Nyt projekt skal fremme sang i vuggestuer og børnehaver.

18-08-2020


Inspirationsmateriale om krop, sanser og bevægelse

Børns læring om deres krop, sanser og bevægelsesmuligheder er afgørende for deres motoriske, emotionelle og kognitive udvikling.

12-08-2020


Podcast: Musikken i pædagogikken - hvor blev den af? - BUPL

I børnehuset Kilden i Tommerup trives musikkulturen i bedste velgående. Anderledes ser det ud i mange andre institutioner, og derfor slår forskere nu alarm. Hør mere i denne episode af Børn&Unge Podcast.

07-08-2020


Video: Musikken i pædagogikken er forsvundet - BUPL

I børnehuset Kilden i Tommerup er musikken en integreret del af pædagogikken. I mange andre institutioner er musikken holdt op med at spille. Pædagoger lærer ikke at bruge musik på uddannelsen.

07-08-2020


Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår

Bog fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der samler en række analyser af børns opvækstvilkår og disse vilkårs betydning for livet som voksen indgået i forskellige sammenhænge.

27-07-2020


Det er blevet sværere at klatre op ad indkomststigen fra bunden

Hvert tredje barn, der vokser op blandt den fattigste femtedel af familierne, ender selv blandt de fattigste som voksen. Det tal er vokset over de sidste knap to årtier.

17-07-2020


Aktionsgruppe frygter Barnets Lov vil mistænkeliggøre forældre: Men Børns Vilkår vil beskytte børnene for enhver pris

Aktionsgruppen for Børns Velfærd er imod regeringens 'Barnets Lov' og den skærpede pligt til at melde bekymringer ind om børn.

17-07-2020


Børnehavebørn om genåbningen: Mere ro og mindre skældud – men også færre voksne at vælge imellem

Færre konflikter, mindre skæld ud og et savn til yndlingsvoksne og bedste venner, man ikke er i grupper med. Der er nogle af de oplevelserne, børnehavebørn har haft under genåbningen af dagtilbuddene, viser undersøgelse fra Børns Vilkår med støtte fra Stryhns Familieselskab.

09-07-2020


Antibiotika til småbørn er faldet med 70 procent under nedlukningen

Vi bør lære af coronakrisen og genindføre "gamle dyder" som mere plads og bedre hygiejne i institutionerne, mener lægeformand.

06-07-2020


Pædagoger: Corona-normeringer har styrket børnenes trivsel

Pædagogerne i landets vuggestuer og børnehaver har oplevet et markant løft i børnenes trivsel og udvikling under de første uger af genåbningen, hvor der var flere pædagoger til færre børn end normalt, viser ny stor undersøgelse. Minimumsnormeringer bør fremrykkes, mener BUPL.

25-06-2020


Nye retningslinjer for dagtilbud, skoler og institutioner er på plads

Med de nye retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen kan vuggestuer, børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner vende tilbage til en mere normal hverdag efter sommerferien. Der er fortsat fokus på konsekvent håndtering af smittetilfælde, hygiejne og afstand i visse sammenhænge.

19-06-2020


Vi skal måle pædagogisk kvalitet

Hvis vi skal skabe de bedste vilkår for især de udfordrede børn, er det nødvendigt at måle den pædagogiske kvalitet i dagtilbud.

16-06-2020


Tilsyn i daginstitutioner halter gevaldigt

I knap hver tredje børnehave og vuggestue ses der slet ikke på børnene, når der laves tilsyn. I forvejen sker tilsynet i tre ud af fire institutioner kun én gang årligt eller sjældnere, viser undersøgelse for FOA.

15-06-2020


Forskere: Legepladsen kan blive et unikt rum for samspil og fordybelse

På legepladsen kan børn løbe hurtigt, råbe højt og lege vildt. Og så har legepladsen et særligt pædagogisk potentiale for samspil og fordybelse. Men mangel på organisering og et misforstået hensyn til børnenes leg kan forhindre, at potentialet udnyttes, siger flere forskere.

15-06-2020


Dion Sommer: Din legepædagogik sætter sig i børns gener - BUPL

Legen er værdifuld i sig selv, men har børn god mulighed for udviklende lege, bliver de også bedre til at lære. Samtidig påvirker det deres gener, så deres børn bliver bedre til at lære og at lege, hvilket er afgørende for deres udvikling, fortæller professor Dion Sommer, aktuel med ny bog

10-06-2020


Hvor er der en voksen? Ikke alle børn får glæde af flere varme hænder

Kommunerne har fået penge til minimumsnormeringer, men de fordeler pengene forskelligt.

09-06-2020


VIVE: Dagtilbud

Dagtilbudsområdet er et af de store velfærdsområder, og dagtilbuddene spiller en væsentlig rolle i hverdagen for hovedparten af småbørnsfamilierne i Danmark. Vi har på denne side samlet noget af den viden, VIVE har været med til at generere på området.

08-06-2020


Forskning: Ganske få dagtilbud arbejder målrettet med mangfoldighed

Forskning viser, at kun få daginstitutioner arbejder målrettet med at bryde gængse normer for køn, seksualitet, handicap eller etnicitet.

08-06-2020


Mor til fire oprørt over brev fra kommunen: Mine børn skal ikke opdrages efter en tjekliste

Hedensted Kommune sender videoer og breve ud til samtlige forældre om, hvordan de kan opdrage deres børn. Den er helt gal, mener Ester Due, mor til fire, der ikke vil ensrette sine børn til at blive "robuste", "automatiserende" og "selvregulerende"

02-06-2020


Antallet af ørebørn er faldet i coronakrisen - og det er der en god forklaring på

Lukkede daginstitutioner i coronakrisen har bekræftet en hypotese om det høje antal ørebørn i Danmark, mener speciallæge.

31-05-2020


Kan Pippi Langstrømpe læses i dag?

KRONIK: En kær, ældre dame ved navn Pippi Langstrømpe fylder 75 år. Det er altid svært at vurdere en bogs kulturelle påvirkning, men i tilfældet Pippi fik bogen både konsekvenser for den børne- og ungdomslitteratur, som udkom efterfølgende, og på samfundets syn på børn, skriver Finn Wiedemann.

31-05-2020


Behovet for flere pædagoger stiger: 50.000 børn flere børn i daginstitutionsalderen

Der bliver brug for 9000 pædagoger frem mod 2030, hvis vi skal følge med det stigende børnetal og tage hånd om de mange flere børn, der i de kommende år skal have en god hverdag i landets daginstitutioner. Det understreger behovet for en velfærdslov, der kompenserer kommunerne fuldt ud for den demografiske udvikling og for at fremrykke loven om minimumsnormeringer.

28-05-2020


Her er rammerne for genåbningens fase 2 på Børne- og Undervisningsministeriets område

Der er kommet nye retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet for genåbningen af dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

13-05-2020


Minister: Markant flere børn kan nu komme i institution

Lempede afstandskrav betyder flere børn i institutionerne, lyder det fra minister. Meldingen bekymrer pædagoger.

12-05-2020


Kommuner: Yderligere åbning presser vuggestuer og børnehaver

Kapacitetsmangel er ved at være en realitet ude i landets kommuner, lyder det fra kommuneformand.

07-05-2020


Indkøring af børnehavebarn: “De siger, jeg skal aflevere hende ved bussen”

Dagtilbud i Københavns Kommune fortolker retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriets i forbindelse med covid-19-udbruddet forskelligt, viser en rundspørge, og det har betydning for indkøringen af nye børn. En børnepsykolog opfordrer ledere og pædagoger til at tænke ud af boksen i stedet for at gå på kompromis med barnets første tid i dagtilbuddet.

24-04-2020


Coronakrisen presser pædagogerne: ’En daginstitution er ikke en børnekennel’

Genåbningen af dagtilbud sætter institutioner under stort pres fra både forældre og myndigheder.

23-04-2020


Debat: Giv syge børn ret til forældreomsorg – giv forældrene mere end barnets første sygedag

Coronaen har med et trylleslag bandlyst det at aflevere små børn med snotnæser og panodil i daginstitution og heldigvis for det. Den nye praksis må understøttes af barnets ret til forældreomsorg ved sygdom, som børnefamilier længe har hungret efter, skriver ti forældre og tre pædagoger i dette fælles debatindlæg

22-04-2020


Jeg tror mere på pædagogers og læreres sunde fornuft end på absurde krav om legetøjsvask og tometerregler

Rundtomkring på landets skoler og i daginstitutioner slår lærere og pædagoger knuder på sig selv for at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvor langt der må være mellem børn i en corona-tid, hvor ofte pc-tastaturer bør gøres rene, og hvor mange der må lege sammen ad gangen. Men retningslinjer er bare retningslinjer. Så hvad med, at vi tager en dyb vejrtrækning og genindfører den sunde fornuft, argumenterer Zetland-skribent Sara Alfort her.

21-04-2020


Det pædagogiske arbejde i dagtilbud under coronaepidemien

Sundhedsstyrelsens faghæfte til dagtilbud

21-04-2020


Genåbning af dagtilbud i forbindelse med COVID-19

EMU's samlede materiale omkring genåbningen.

20-04-2020


Debat: Forsvar børns frie leg: Vi skal ikke bytte et brækket ben for et liv på mentale krykker

Lige nu vejer sikkerhed og risiko for smitte tungere end fri og udviklende leg i daginstitutionerne. Det er nødvendigt. Men vi må ikke lade coronakrisen forstærke tendensen til at pakke børn ind i vat og bløde gummiunderlag. Det skader børnene, skriver leder af DPU Claus Holm i dette debatindlæg

20-04-2020


Mange forældre kan ikke få passet børn trods åbning

Kun 16.000 ud af de normale 34.000 daginstitutionspladser i Københavns Kommune vil være åbnet fra på mandag.

18-04-2020


Little scientists: Children prefer storybooks that explain why and how things happen

Children have a never-ending curiosity about the world around them and frequently question how and why it works the way it does. Researchers have previously demonstrated that children are interested in causal information, but had not yet linked this to a real-world activity, such as reading. A new study finds that children prefer causally-rich storybooks, suggesting that such content may be more engaging and could help to increase children's interest in reading.

15-04-2020


Detektor: Hvor farlig er coronavirus for børn? Her er det, vi ved

Der er kun registreret meget få dødsfald blandt børn.

09-04-2020


Pædagoger: Små børnegrupper kan skabe tryghed under genåbning

Bupl forventer ikke, at alle daginstitutioner kan åbne samtidig eller lige efter påske, siger formanden.

07-04-2020


Her er retningslinjerne for genåbningen af daginstitutionerne og folkeskolen

Sundhedsstyrelsen har udsendt retningslinger for genåbningen af folkeksolen og for daginstutionsområdet.

07-04-2020


Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud

Genåbning af dagtilbud stiller særlige krav til ledelsen, pædagogerne og børnene. Sundhedsstyrelsens har udarbejdet en vejledning til ledelserne og en række informationsmaterialer til medarbejdere og børn i dagtilbuddene.

07-04-2020


Islandske test: Børn smitter langt mindre end voksne

Massetest i Island - verdens mest testende stat - viser, at børns smitterisiko kun er 25 pct. så stor som voksnes. Det er vigtig viden, nu hvor institutionerne skal genåbne og de mindste skoleklasser skal tilbage i skolerne.

07-04-2020


Regeringen åbner vuggestuer, børnehaver og skolen for de mindste børn i næste uge

Mette Frederiksen vil åbne døren til daginstitutionerne. Dermed kan hundredtusindvis af børn igen blive passet.

06-04-2020


Børneforskere: Sådan får vi de mindste bedst gennem coronakrisen

I en tid hvor vi skal passe på tæt kontakt, skal forældre i særlig grad give børn omsorg og nærhed, mener eksperter.

05-04-2020


Pædagoger kræver klare retningslinjer for genåbning af daginstitutioner

GENÅBNING: Daginstitutioner spiller en nøglerolle i den varslede genåbning. Men pædagoger skal hverken spille dørmænd eller dommere, mener BUPL, som opfordrer til knivskarpe retningslinjer fra regeringen.

02-04-2020


Politikere skyder KL ned: Minimumsnormeringer består! - BUPL

Corona-krisen kan betyde, at der ikke bliver råd til at ansætte flere pædagoger i børnehaver og vuggestuer, mener KL’s formand. Børnene skal ikke betale prisen for corona-krisen, lyder modsvaret fra politikere bag aftalen.

27-03-2020


Børneminister: Alt for få børn kommer i nødpasning

Der er flere, der skal udnytte muligheden for nødpasning af børn under coronakrisen, lyder det fra minister.

27-03-2020


Kun 1.255 skolebørn er i nødpasning, men behovet er langt større

Kun 0,6 procent skoleelever og 1,2 procent af vuggestue- og børnehavebørn er i nødpasning. Mange flere udsatte børn har brug for tilbuddet, siger Børns Vilkår. Kommuner: Vi har et særligt fokus på de børn.

24-03-2020


Sundhedsstyrelsen skærer igennem: Børn må gerne lege sammen

Myndighederne har skabt forvirring ved at melde forskelligt ud om, hvorvidt børn må have legeaftaler.

20-03-2020


Kort om social udvikling

Få inspiration til at reflektere over, hvordan du sammen med kollegaer, medarbejdere eller andre kan arbejde med børns sociale udvikling. Kataloget indeholder viden og inspiration om temaerne deltagelse og medindflydelse, empati, og legens betydning for social læring. Inspirationskataloget kan bruges af dig, som arbejder med pædagogik og udvikling i dagtilbud, eksempelvis som leder, medarbejder eller konsulent.

19-03-2020


Regering og kommuner: Vi skal passe godt på børn med problemer i hjemmet

?Når skoler og institutioner er lukket i en længere periode, er der brug for at have et særligt øje på børn, som vokser op i hjem med sygdom, misbrug og andre store problemer.

19-03-2020


Dagplejer-idé i Odense og Randers: Børnene kan nemmere sige farvel til far og mor

I Spentrup er dagplejer Pia Espersen begyndt at hente og bringe børnene på cykel. Inspirationen kommer fra Odense, hvor den første ”trilledagplejer” steg på cyklen i april sidste år.

16-03-2020


Nødpasning i børnehaven: En pædagog til hvert barn

I Vestbyens Børnehus i Ikast har de i dag åbnet for nødpasning, her er de to pædagoger på arbejde til to børn.

16-03-2020


FOA: Lov skal sikre vuggestuebørn først

Ny undersøgelse afdækker alarmerende ringe normeringer i daginstitutionerne. De mindste skal tilgodeses først og minimumsnormeringer gælde for den enkelte institution, siger sektorformand i FOA.

09-03-2020


5 tankevækkende resultater fra undersøgelse af børnehavers kvalitet

Her er 5 resultater fra EVA's undersøgelse af læringsmiljøet i de danske børnehaver. I kan bruge den nye viden om kvaliteten i læringsmiljøet som udgangspunkt for en diskussion af, hvad kvalitet er i netop jeres dagtilbud.

26-02-2020


EVA: Benægtelse af vores resultater er at svigte børnene

REPLIK: Forskere hævder, at en rapport fra EVA "risikerer at skade børn og børnehaver", og at vi i undersøgelsen "ikke inddrager børn og pædagoger". Det første er vi meget uenige i, og det sidste er decideret forkert, skriver EVA's direktør.

21-02-2020


BUPL: Flere pædagoger styrker trivslen hos udsatte børn

DEBAT: Ekstra pædagoger gør en afgørende forskel for trivslen og udviklingen hos udsatte børn. Børnenes ret til et minimum af pædagoger kan ikke vente til 2025, skriver BUPL's formand.

20-02-2020


FOLA: Forældrebestyrelserne skal klædes bedre på til øget ansvar

DEBAT: Forældre oplever utilstrækkeligt samarbejde med det pædagogiske personale, og der er brug for, at forældrene klædes bedre på til at spille en mere aktiv rolle, skriver FOLA's formand.

20-02-2020


Fynsk PPR udjævner forskel i henvisninger af piger og drenge med indsats i børnehaven - Folkeskolen.dk

Når to ud af tre henvisninger til PPR drejer sig om drenge, og når drenge opnår lavere gennemsnit til afgangsprøverne end piger, skyldes det ikke alene skolen. Uligheden ses allerede i børnehaven, viser data fra PPR i Svendborg. Sådan behøver det ikke være.

20-02-2020


FN: Intet land gør nok for at beskytte børn

Alle lande fejler, når det gælder børns trivsel og muligheder, mener FN, og især klimaet er en trussel.

19-02-2020


Verdensmål i børnehøjde: Børnehaver skal lære om sult, fattigdom og bæredygtighed

Som en del af projektet i flere hovedstadskommuner lærer børnene at sortere skrald.

18-02-2020


The Lancet: World failing to provide children with a healthy life and a climate fit for their future: WHO-UNICEF-Lancet

No single country is adequately protecting children's health, their environment and their futures, finds a landmark report released today by a Commission of over 40 child and adolescent health experts from around the world. The Commission was convened by the World Health Organization (WHO), UNICEF and The Lancet.

18-02-2020


Alle børn i dagtilbud og skole skal have ret til individuel tilpasning

Børnerådet: Tydeliggørelse af retten til rimelig individuel tilpasning for børn i dagtilbud og folkeskole.

18-02-2020


Millioner på vej til flere pædagoger: Kommuner med mange små børn får mest

Regeringen og dens støttepartier har indgået en aftale, der skal sikre flere pædagoger i daginstitutionerne.

17-02-2020


Understøttende materialer til pædagogisk personale om Sprogvurdering 2 år

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udviklet film og folder til sprogvurderingsværktøjet Sprogvurdering 2 år, som skal understøtte pædagogisk personale i at anvende Sprogvurdering 2 år.

12-02-2020


Okay, så hvad tænker de, der laver børne-tv, egentlig om, hvad de fylder børns hoveder med?

Ude i verden får dansk børne-tv opmærksomhed, fordi det er grænseoverskridende, og fordi det ikke så entydigt forsøger at opdrage på samme måde, som er normen i andre lande. Men hvordan bliver det tv, der former de danske børn, egentlig til? Hvad er det for budskaber, producenterne serverer, hvad vil de med det, de laver? Andreas Thorsen undersøger, hvilke værdier der ligger bag det, børn bruger så meget tid på at se.

12-02-2020


Få trygge børn i en travl hverdag

Hvorfor er det så svært at vinke farvel i børnehaven? Hvis et barn ofte får omsorg og trøst, når det er bange, vil det gradvist lære, at adskillelse ikke er farligt. I denne artikel får du gode råd til, hvordan du kan skabe tryghed og lyst til at lære hos dit barn.

10-02-2020


Flere børn som Freya starter for tidligt i børnehave: Kan få betydning for trivsel og udvikling

Både hos pædagogernes fagforening og i forældreorganisationen FOLA mærker man tendensen.

07-02-2020


SF vil forbyde profitjagt i private vuggestuer og børnehaver

Det skal ikke være muligt, at private virksomheder tjener penge på børnepasning, lyder det fra SF.

05-02-2020


Nina håber på mere åbenhed om børnehavers normeringer: ''Det vil gøre en forskel''

Forældre skal kunne tjekke normeringer i daginstitutioner, lyder Enhedslistens forhandlingskrav.

02-02-2020


Pædagoger: Udsatte spædbørn skal tidligt i vuggestue

Det skal være muligt for sundhedsplejersker og familiepædagoger at anbefale børn tidlig vuggestuestart.

31-01-2020


Tidligere forebyggende indsats på børn og unge-området

Dette inspirationskatalog beskriver otte konkrete eksempler på, hvordan og på hvilke områder forskellige kommuner arbejder med tidligere forebyggende indsatser på børn og unge-området. Ideen med kataloget er at synliggøre og sprede erfaringerne, så de kan være med til at skabe en endnu bedre fælles indsats for udsatte børn og unge og deres familier.

30-01-2020


5 forskere dumper kvalitetsmåling: Hvor er børneperspektivet? - BUPL

88 danske dagtilbud er blevet kvalitetsmålt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og sat i kvalitetskasserne 'god', 'tilstrækkelig', 'utilstrækkelig' og 'fremragende'. Men metoden bag kan ikke bruges til at vurdere kvaliteten i dagtilbud. Det mener BUPL og fem førende forskere.

29-01-2020


Børneudspil - BUPL

Børnenes årti - En ny retning for børnepolitikken starter i 2020.

29-01-2020


BUPL advarer mod at bruge amerikansk metode til måling af kvalitet i danske børnehaver

Det er at sabotere det pædagogiske grundlag og realiseringen af den styrkede læreplan, når Danmarks Evalueringsinstitut og flere kommuner anvender amerikansk metode til at måle kvaliteten, advarer BUPL. Ligesom flere eksperter er BUPL stærkt kritisk over for ny landsdækkende undersøgelse i danske børnehaver.

27-01-2020


BUPL slår alarm over nye budgettal: Udhuler løft til de mindste børn

Børn og forældre i landets dagtilbud kan se frem til serviceforringelser for 200 millioner kroner i år, viser en ny opgørelse over kommunernes budgetter. Det betyder et langt mindre løft til de mindste børn end forventet.

24-01-2020


National undersøgelse af kvaliteten i kommunale børnehaver

For første gang er kvaliteten i kommunale børnehaver i Danmark blevet undersøgt på nationalt plan. Resultaterne viser, at det pædagogiske personale generelt er gode til at interagere med børnene og skabe en struktureret hverdag med faste rammer. Til gengæld kan personalet flere steder blive bedre til at give børnene tilstrækkelig opmærksomhed under leg, og i halvdelen af børnehaverne mangler der legematerialer af god kvalitet.

24-01-2020


Læringsmiljøkvalitet - National undersøgelse

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har som de første nogensinde undersøgt kvaliteten i kommunale børnehaver i Danmark på nationalt plan. I dette hæfte præsenterer vi et overblik over resultaterne af EVA's undersøgelse af kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i kommunale børnehaver i Danmark. Resultaterne viser bl.a., at det pædagogiske personale generelt er gode til at interagere med børnene, men også at legeområderne i mange børnehaver ikke er særligt attraktive for børnene.

24-01-2020


Inspirationsmaterialer til tre af læreplanstemaerne

Inspirationsmaterialerne skal inspirere til lokal refleksion og støtte arbejdet med den pædagogiske læreplan indenfor læreplanstemaerne 'Social Udvikling', 'Alsidig personlig udvikling' og 'Natur, udeliv og science'.

22-01-2020


Kras kritik: Sådan kan I ikke måle kvalitet i dagtilbud - BUPL

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er på vej med en måling af kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i danske dagtilbud. Forsker og BUPL er stærkt kritiske over for det måleredskab, EVA har brugt. EVA afviser kritikken.

22-01-2020


Rosenkrantz-Theil: Bekymrende at drive daginstitution for saudiske midler

Ministeren er villig til at lovgive mod omstridt moskés dagtilbud.

22-01-2020


Måling af kvalitet kan hjælpe os til at se, hvor praksis fungerer

Kvalitetsmålinger kan skabe positive forandringer i det pædagogiske læringsmiljø, men det kræver, at det pædagogiske personale selv er involveret i at følge op. Det mener Charlotte Ringsmose, professor ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.

21-01-2020


Daginstitution søger frivillige: »Hvad bilder I jer ind?«

En fynsk daginstitution søger frivillige til at spille spil, lave værksteder, snakke og »hygge«, og det falder ikke i god jord.

21-01-2020


Pædagoger har en nøglerolle i tidlig opsporing af mistrivsel hos børn

Et stort fokus på tidlige forebyggende indsatser og sociale underretninger sætter pædagoger i daginstitutioner i en svær og samtidig helt afgørende rolle. I en ny bog forsøger forskere at ruste pædagogerne til den komplekse opgave.

09-01-2020


Førende børneforsker: Børn kan komme til at mangle en vigtig egenskab, hvis de begynder for tidligt i børnehave

Mere end en tredjedel af landets kommuner tillader, at børn begynder i børnehave, inden de fylder tre år, viser en opgørelse fra Jyllands-Posten. Men børneforsker Per Schultz Jørgensen mener, at det kan få store konsekvenser for børn senere i livet. »Vi kan få grupper af børn og unge mennesker, som bliver usikre på de valg, som de skal træffe, som forsøger at undgå at træffe valg, og som risikerer at gå ned med flaget,« siger han.

07-01-2020


Eksperter advarer mod tidlig børnehavestart for toårige

En opgørelse viser, at over en tredjedel af landets kommuner tillader, at børn starter i børnehave, før de fylder tre år. Eksperter advarer mod tendensen, mens SF vil indføre minimumsalder.

06-01-2020


Nattillæg koster kassen: Nu gør Jolanta rent, mens børn trasker ind med beskidte støvler

Flere kommuner indfører rengøring af børnehaver og vuggestuer i dagtimerne for at spare penge.

03-01-2020


Sangbørnehaver er et hit: Selv de stille børn får en stemme

Siden 2016 er 112 institutioner landet over blevet certificeret som sangbørnehaver.

27-12-2019


Borgmestre: Minimumsnormeringer vil tvinge os til at spare på ældre, skoler og handicappede

"Det er lidt som at få en gave, der ikke er betalt", lyder det.

20-12-2019


Nærvær og omsorg kræver pædagoger med overskud

Podcast: Der er daginstitutioner, der er virkelig gode til at hjælpe børn i udsatte positioner. Men hvad kendetegner dem? Det har forskerne Lone Svinth og Charlotte Ringsmose undersøgt.

20-12-2019


Birkmose: Myten om curling-forældre er udtryk for forråelse

Idéen om ’curlingforældre’, der fejer alle forhindringer af vejen i barnets liv, er en myte. Og den myte er en mistrosfortælling, som kan føre til forråelse, mener psykolog Dorthe Birkmose

19-12-2019


30.000 børn kan se langt efter minimumsnormeringer: Stadig op til fem børn per dagplejer

Der er ikke udsigt til, at loftet for, hvor mange børn dagplejerne må passe, sænkes.

17-12-2019


Svamp og dårlig luft: Flere daginstitutioner mangler ventilationsanlæg

Det kan give dårligere trivsel og flere sygedage, mener eksperter.

10-12-2019


EVA TEMA: Bestyrelsen og forældresamarbejdet

Her kan du læse mere om forældresamarbejdet i dagtilbud. Fordyb dig jer, hvordan bestyrelsen kan arbejde særligt med principperne for forældresamarbejde på en meningsfuld måde og, hvordan I som ledelse kan støtte op om arbejdet.

04-12-2019


Pernille Skipper: Minimumsnormeringer i finanslov er fup

Enhedslistens politiske ordfører mener ikke, at der kan gennemføres minimumsnormeringer med det afsatte budget.

03-12-2019


Kommune går skridtet videre i forhold til antallet af uddannede pædagoger i dagtilbud

I Brøndby Kommune vil politikerne sigte højere end de anbefalede minimumsnormeringer fra BUPL, som allerede efterleves.

23-11-2019


Normeringer. Hvad betyder antallet af voksne i en institution for børnene? En række undersøgelser giver et fingerpeg.

Hvad betyder normering for kvalitet i daginstitutioner? Det skriver seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen og forsker Nina Thorup Dalgaard om i denne kronik, der har været bragt i Weekendavisen.

22-11-2019


Børnenes vigtigste allierede fylder rundt

Vi ønsker Børnekonventionen et stort tillykke med de 30 år. Når man runder et skarpt hjørne er det på sin plads at sige et par ord. Denne tale er til dig og alt det, du har opnået gennem dit liv.

21-11-2019


Pædagoger på deltid drømmer om flere arbejdstimer: Men først skal vilkårene forbedres - BUPL

Deltidsansatte pædagoger vil gerne gå op i tid, hvis arbejdsforholdene og normeringerne i institutionerne bliver bedre. Hvis alle pædagoger, der vil, går op i tid, så svarer det til 3.000 årsværk. Dér faldt en barriere for minimumsnormeringer, mener BUPL.

15-11-2019


Ny undersøgelse: Bedre normering kan få tusinder af pædagoger til at arbejde mere

DELTID: Kommer der et løft af normeringerne i daginstitutionerne, så står tusindvis af pædagoger parate til at arbejde flere timer. Ifølge BUPL kan der sikres op til 3.000 årsværk ved, at deltidsansatte går op i tid.

15-11-2019


Ny undersøgelse: Dårlige forhold i daginstitutioner får forældre til at gå ned i tid

I en rundspørge blandt 402 forældre til børn i daginstitutioner fortæller omkring hver sjette, at de har været nødt til at gå ned i tid på grund af forringelser i dagtilbuddet.

08-11-2019


Antallet af pædagoger blev fordoblet i eksperiment - så meget bedre fik børnene det

Sammen med to eksperter har TV 2 undersøgt, hvad flere pædagoger betyder for børnene - herunder deres stressniveau. 

07-11-2019


Minimumsnormeringer kan udløse ekstraregning til forældrene

Støttepartier er uenige om øget forældrebetaling for flere pædagoger i daginstitutionerne.

06-11-2019


Ro på! Institutioner sænker stemmen og lyddæmper loftet

Mere end 70 procent af FOA's medlemmer i daginstitutioner plages af støj.

05-11-2019


Begrænset tid med de voksne i dansk daginsitution: Artem får seks minutters 'udviklende voksenkontakt' på en dag

Ud af 5,5 timer, hvor treårig er blevet optaget, har hun 17 minutters kontakt med en voksen, viser dokumentar.

31-10-2019


Dagtilbuddets betydning for børn i udsatte positioner

Forskningsoversigt og podcast om dagtilbuddets betydning for børn i udsatte positioner.

30-10-2019


Debat: Børn har ikke brug for ’rigtige’ forældre eller pædagoger, men for nysgerrige voksne

Der er varierende forestillinger om, hvad omsorgspersoner må og ikke må. De seneste mange år har det været vigtigere at være ’rigtig’ end at være sig selv, men det er på tide, at vi gør op med den idé, skriver psykolog og forfatter Frej Fogh Prahl i dette debatindlæg

28-10-2019


Se priserne her: Vuggestuepladsen i din nabokommune kan være 10.000 kroner billigere

Og de dyreste tilbud er ikke nødvendigvis bedre end de billigste, mener forældreorganisation.

24-10-2019


Tilsyn med børnehaver og vuggestuer kritiseres

Nogle kommuner er ikke ude at observere, hvad der foregår i institutionerne. Det vækker kritik. Se, hvordan din kommune fører tilsyn.

05-10-2019


Det er en stor fejl, når voksne tror, at de skal styre børns leg

Debat: Voksne kan understøtte børns leg ved at anerkende og hjælpe den på vej – og passe på, at vi ikke ødelægger den.

02-10-2019


Ansøgningerne vælter ind: Et stort antal dagtilbud vil undtages ghettolov

63 dagtilbud har søgt dispensation fra lov om fordeling af børn i ghettoer. Støttepartier forventer positiv tilgang til ansøgningerne.

28-09-2019


Tryghed i børnehøjde: Tryg tilknytning i dagtilbud

Rapport fra Børns Vilkår

25-09-2019


Demokrati og medbestemmelse i børnehøjde

Hvordan understøtter man børn i dagtilbud i at opleve, at de er en del af et større fællesskab? Det giver denne inspirationspakke både viden om, inspiration og konkrete redskaber til.

20-09-2019


Ny analyse: Nyuddannede pædagoger understøtter ikke den samlede pædagogiske opgave

De pædagogiske dimittender har ikke de forudsætninger, det kræver at understøtte den samlede pædagogiske opgave i daginstitutionerne, viser ny analyse fra Tænketanken DEA. Det er en udfordring, når dagtilbudslederne efterspørger kvalificerede pædagoger, som kan gå ind og være med til at løfte opgaverne på gul stue fra dag ét.

16-09-2019


Børneminister: Fire ud af fem daginstitutioner har brug for kvalitetsløft - BUPL

Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har hørt forældres og pædagogers opråb om udsultning af dagtilbudsområdet og stor personalemangel. Det er alarmklokker, der er til at forstå, siger børneministeren. Løsningen er minimumsnormeringer, lover hun.

16-09-2019


Debat: Indfør demokrati i børnehaverne

Da vi gav børnene indflydelse på, hvornår de ville spise, om de ville på legepladsen og om de ville med på tur, skabte det et naturligt flow i hverdagen. I dag har børnenes medbestemmelse desværre trange kår, skriver tidligere daginstitutionsleder Jytte Hare i dette debatindlæg

13-09-2019


Presset arbejdsmiljø truer børns trivsel

Børn lærer, at det ikke kan betale sig, at voksne har god tid til dem, siger Unni Lind, der har forsket i arbejdsmiljøets betydning for børns trivsel.

11-09-2019


VIVE Campbell undersøger, hvad normering og gruppestørrelse betyder for kvaliteten i dagtilbud

Er der en sammenhæng mellem normering og gruppestørrelse i dagtilbud og børnenes trivsel og udvikling? Det undersøger VIVE Campbell i en international forskningsoversigt.

10-09-2019


Børns udvikling af sproglige færdigheder har social slagside

Rockwool Fondens Forskningsenhed: Vores færdigheder bliver i høj grad bestemt af vores udvikling tidligt i barndommen. Og det er en udvikling med en stærk social slagside.

28-08-2019


Ghettopakke: Seks børn skal i obligatorisk læringstilbud i Aarhus

Seks børn fra ghettoområder i Aarhus skal i et obligatorisk dagtilbud, fordi de ikke er tilmeldt en daginstitution.

22-08-2019


Børneloven har banet vej for flere regnbuefamilier i Danmark

Antallet af regnbuefamilier er mere end fordoblet på 10 år, viser tal.

16-08-2019


Debat: Børn er bevidste om deres køn – og bør have ret til at skifte navn og cpr-nummer

Jeg ved, hvor forfærdeligt det er at vokse op uden at blive anerkendt for at være det køn, man selv oplever sig som. Allerede i tre-fireårsalderen er man bevidst om sit køn, og derfor skal børn have ret til juridisk kønsskifte, skriver den transkønnede forfatter Anita Andersen i dette debatindlæg

14-08-2019


Pædagogik som eksportvare: Kina vil lære af danske børnehaver

Kinesere strømmer til Danmark for at lære om tillid, respekt, leg og læring

01-08-2019


Daginstitutionsleder i udsat boligområde om nyt krav: Det er en kæmpe udfordring

I Børnehuset Jennumparken i Randers kommer 76 procent af børnene fra udsatte boligområder. Fremover må det højst være 30 procent.

12-07-2019


Vuggestuer og børnehaver vil udsætte ghettokrav i årevis

Fra nytår kræver en ny lov, at daginstitutioner højst optager 30 pct. børn fra udsatte boligområder. Det kan ikke lade sig gøre, siger flere kommuner.

11-07-2019


Børn og Unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2018

Tegn på øget social polarisering, ændrede samværsformer med vennerne, mindre risikoadfærd og fortsat vækst i unges psykiske mistrivsel. Det er nogle af de mange resultater af undersøgelsen Børn og unge i Danmark, hvor forskere har fulgt børnebefolkningen gennem otte år. Undersøgelsen viser også, at trivselen i skolen daler, og at flere skilsmissebørn i dag har en deleordning.

07-07-2019


EVA: Flere børn, men færre nye pædagoger

Der kommer flere børn i fremtiden, men færre nye pædagoger til at passe dem. For femte år i træk har færre unge søgt om optagelse på pædagoguddannelsen, og det er et problem, da befolkningssammensætningen i løbet af de kommende år vil ændre sig markant.

05-07-2019


Debat: Minimumsnormeringer kræver, at vi skaber flere veje til at blive pædagog

Debat: Aftalen mellem de røde partier om at indføre minimumsnormeringer kræver, at vi uddanner langt flere pædagoger. Det kræver et kvalitetsløft af uddannelsen, flere muligheder for merituddannelse og helt nye uddannelsesveje for folk fra andre brancher.

29-06-2019


Amales datter skal ikke tvinges i vuggestue: 'Jeg er glad, hvis mine børn taler dansk'

Kommuner bruger dialog og besøg i dagtilbud til at undgå tvang i ghettoområder.

27-06-2019


Pædagogformand jubler over aftale om minimumsnormeringer

De fire partier i rød blok er enige om minimumsnormeringer, men de har ikke aftalt, hvad det betyder.

26-06-2019


Stor variation i børnefamiliers læringsmiljø overrasker positivt

Læringsmiljøet i danske småbørnsfamilier varierer meget – og på tværs af social baggrund. Det er konklusionen, efter VIVE har kortlagt de typiske læringsmiljøer i Danmark ved at undersøge læringsmiljøet i 44 familier.

26-06-2019


Pædagogisk Extrakt: Dannelse i en tech-tid

En smartphone i lommen og en tablet i tasken. Teknologien har over en generation revolutioneret hele måden, vi er sammen på. De markante forandringer afspejler sig også i pædagogers arbejde.

21-06-2019


Samlebåndspædagogik er ikke godt nok

Debat: Pædagogik i Danmark er mange steder blevet reduceret til rent og skært mekanisk samlebåndsarbejde.

21-06-2019


Aarhus kortlægger antallet af pædagoger på gulvet: Der mangler især hænder midt på dagen i institutionerne

En undersøgelse blandt 30 institutioner viser, at det vil kræve 690 fuldtidsstillinger at nå minimumsnormeringer.

20-06-2019


Kommuner vil undgå tvungen vuggestue i ghettoer

Etårige i udsatte boligområder skal i vuggestue for at lære dansk. Udeblivelse skal koste børnechecken.

17-06-2019


Børnehave lukker efter stor pædofilisag: For lidt nærvær og utrygge børn

Albertslund Kommune burde have gjort mere efter pædofilisag, mener fagforeninger.

17-06-2019


Foreninger har sendt plan for "genopretning" af børneområdet til Mette Frederiksen

Mette Frederiksen skal bevise, at hun virkelig vil være børnenes statsminister, lyder det fra Bupl og FOA.

15-06-2019


Lektorer: Kontrol og detailstyring er ikke garanti for kvalitet i daginstitutionerne

DEBAT: Vi har de seneste 15 år set en øget regulering af pædagogers arbejdsliv, som ikke har fårt til en bedre hverdag for børnene, skriver Sine Grumløse, Crisstina Munck og Anja Marschall.

11-06-2019


Sådan kan pædagoger bedst hjælpe legen på vej

Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud, står der i den styrkede pædagogiske læreplan. Men hvorfor er leg så vigtig for børn? Og hvordan kan I som pædagogisk personale bedst hjælpe legen på vej?

11-06-2019


EVA TEMA: Leg for børn

Konkret inspiration til at udvikle lege-faglighed og lege-kompetencer.

11-06-2019


Psykologer: Normering har afgørende betydning for børns udvikling

Det viser en undersøgelse blandt PPR-psykologer lavet af Dansk Psykolog Forening. #BørnErFremtiden.

05-06-2019


Presset arbejdsmiljø truer børns trivsel i daginstitutioner

En presset hverdag gør det svært at stræbe efter trivsel og det gode liv for både børn og personale i daginstitutionerne. Det viser et studie, hvor forsker Unni Lind har fulgt hverdagen i to daginstitutioner gennem et år. »Jeg ser utroligt mange udmattede voksne og børn, der bliver frustrerede i hverdagen.«

03-06-2019


Psykologer: Normeringer betyder noget

Ny undersøgelse blandt danske psykologer på førskoleområdet viser, at mangelfuld normering har afgørende betydning for øget mistrivsel og efterlader børn med dårlig selvregulering og adfærdskontrol

01-06-2019


Leder af daginstitution i »bekymrende« rundspørge: »Børnenes selvværd er næsten ikkeeksisterende«

598 dagtilbudsledere anfører, at der i en almindelig arbejdsuge er børn, som ikke får tilstrækkelig omsorg.

29-05-2019


Svigt af børn i Danmark 2019

Rapport fra Børns Vilkår belyser omfanget af 13 former for svigt af børn og giver hermed et overblik over de problemer, der er i forhold til børns beskyttelse, trivsel og udvikling.

29-05-2019


TV-dokumentar viser forrået virkelighed: Børnene var som vilde dyr

Voksne, der ikke vil trøste små børn, voksne, der skælder ud, voksne, der er fraværende. Tv-dokumentar tegner et rystende billede af hverdagen i to daginstitutioner. Børnene løb rundt som vilde dyr, siger ekspert, der medvirker i dokumentaren. Vi kan ikke bære at se den slags svigt, siger BUPL’s formand Elisa Rimpler.

29-05-2019


Den stærkeste overlever: Flere børn udsættes for omsorgssvigt, advarer eksperter

En ny TV 2-dokumentar afdækker med skjulte optagelser kritisable forhold i københavnske dagtilbud, hvor kun "det stærkeste barn overlever".

28-05-2019


Tjek din kommune her: Kun to danske kommuner lever op til norske normeringer for daginstitutioner

Der ville mangle 9.485 fuldtidsansatte i landets vuggestuer og børnehaver, hvis der var samme minimumsnormeringer i Danmark, som de har i Norge. Det viser en ny undersøgelse, som Bureau 2000 har lavet for Enhedslisten. Netop minimumsnormeringer er et stort ønske for flere venstrefløjspartier, men Socialdemokratiet er usikre på, om det er den rigtige fremgangsmåde.

23-05-2019


Det siger børnene selv om daginstitutionerne og deres voksne

Børnerådet har interviewet 1278 børn om deres tilværelse i dagsinstitutionen. Det er der kommet sjove og tankevækkende svar ud af. Læs flere her.

22-05-2019


Nu skal pædagogerne lære børn at være børn. Såøhh ... Hvordan gør man lige det?

Sidste sommer trådte de nye styrkede læreplaner i kraft i dagtilbuddene. Læreplanerne repræsenterer et fundamentalt skift i måden, vi tænker pædagogik og daginstitution i Danmark, og de betyder en helt ny anerkendelse af det pædagogiske arbejde, vurderer Susan Salk, der er pædagogisk leder i en børnehave i Jægerspris. Alligevel er hun bekymret.

16-05-2019


Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø

EVA's bud på i vigtige forskningspointer om samspil og relationer i læringsmiljøet i forbindelse med den nye styrkede pædagogiske læreplan.

15-05-2019


Forskningschef: Pædagogers praksis skal ikke ensrettes

DEBAT: Danmarks største uddannelse, pædagoguddannelsen, er i øjeblikket til debat. Her er det afgørende, at uddannelsens praktiske vidensgrundlag prioriteres frem for et snævert fokus på teoretisk viden, skriver Andreas Rasch-Christensen.

13-05-2019


Tidlig opsporing

Vidensportalen på det sociale område har nu et tema om tidlig opsporing, hvor der blandt andet findes beskrivelser af Opsporingsmodellen og metoden ADBB, der kan opspore psykisk mistrivsel hos spæd- og småbørn.

06-05-2019


Mindful-, idræts-, og naturdagplejere skyder frem: Flere dagplejere specialiserer sig

Lektor efterlyser mere pædagogisk fokus frem for certificeringer.

06-05-2019


Debat: Norske forældre og pædagoger: Minimumsnormeringerne i Norge er ikke et forbillede

I den danske debat henvises der til den nye norske lov om minimumsnormeringer, men den er ikke et mønstereksempel til efterlevelse. Den sikrer langtfra en god nok normering i praksis, skriver norske forældre og pædagoger i dette debatindlæg.

04-05-2019


Veluddannede faglige ledere styrker kvaliteten i dagtilbud

Jo bedre den faglige leder i en daginstitution er uddannet, jo bedre er også kvaliteten af det miljø, børnene tilbydes i institutionen, viser forskningsoversigt

29-04-2019


0-5 årsområdet: Pædagoger mangler tid til omsorgen - BUPL

Pædagoger på 0-5 års-området har for lidt tid tid at drage omsorg for børnene og ikke mindst give den nødvendige støtte til udsatte børn. Det viser en landsdækkende BUPL-undersøgelse fra foråret 2019. Tendensen er den samme i Østjylland.

26-04-2019


Har forældrene grund til oprør i Danmark?

Mange i Europa ser Danmark som et foregangsland, når det gælder pasning af børn uden for hjemmet. I sidste uge gjorde danske forældre alligevel oprør. Hvad er det, vi kan - og ikke kan - når det gælder børnepasning?

13-04-2019


Nye anbefalinger: Højst en times tv og computer til små børn

Børn på under et år bør slet ikke se på skærme, anbefaler WHO.

13-04-2019


Stresspanel: Skær ned på billeder af legende børn

Det har taget overhånd med fotodokumentation af børn, lyder det fra regeringens stresspanel.

10-04-2019


Finns det en vuxen nånstans? Sådan er normeringerne i Sverige, Norge og Finlands institutioner

Flere af vores nordiske broderlande har lovgivet sig til et minimum for omsorg per barn.

09-04-2019


2 ud af 3 pædagoger: Vi kan ikke drage tilstrækkelig omsorg for børnene - BUPL

En ny undersøgelse fra BUPL blandt næsten 14.000 pædagoger cementerer, at pædagogerne mangler tid til børnene på alle fronter i landets institutioner. Alarmerende, siger formand Elisa Rimpler.

09-04-2019


Overblik: En kamp om flere pædagoger i børnehaverne

Forældre kræver minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Men et politisk flertal har allerede afvist idéen.

06-04-2019


»Da hun kom hjem, viste det sig, at hun ikke bevægede den ene arm«: Her fortæller 20 forældre, hvorfor de demonstrerer for bedre normeringer i dag

Frustrerede og bekymrede forældre og pædagoger har sendt beretninger til Politiken i forsøg på at råbe politikerne op og kræve bedre forhold for landets børn.

06-04-2019


Demonstrationer i 50 byer: »Mange forældre ville have haft svært ved at se sig selv i øjnene, hvis ikke de havde deltaget«

Det er i vid udstrækning lykkedes politikerne at pacificere borgerne. Lørdagens landsdækkende demonstration mod forholdene i daginstitutionerne var en undtagelse, mener samfundsforsker.

06-04-2019


Borgmestre til forældre: Vi har ingen penge til flere pædagoger

Det er en dårlig undskyldning, når kommunerne siger, at de ikke har penge, lyder det fra børne-og socialministeren.

06-04-2019


Børnepsykologens tale til demonstration for minimumsnormeringer

Børn er ikke problemet – de viser problemet. Hvis vi er i stand til at se det, sagde børnepsykolog Jane Roed Maul ved en af de mange demonstrationer lørdag. Læs hendes tale her.

06-04-2019


Klar til at demonstrere for børnene: Her er pædagogernes fælles tale - BUPL

En efterlysning på BUPL’s Facebook-side gav flere end 100 input til den tale, som pædagogerne ville holde, hvis de skulle på talerstolen ved lørdagens demonstrationer. Budskabet er soleklart: Flere pædagoger til færre børn. Ellers risikerer vi mistrivsel og mange flere diagnoser.

05-04-2019


Sprogredskab giver større ordforråd: Men ingen kender langtidseffekten - BUPL

Med sprogredskabet ”Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen” får vuggestuebørn i løbet af 20 uger blandt andet et større ordforråd. Man ved dog ikke, om indsatsen virker på længere sigt, og forskerne bag har heller ikke undersøgt, om børnene bliver bedre til at kommunikere. Andre forskere kritiserer det markante fokus på ordforråd og den manglende opmærksomhed på børnenes intentioner.

03-04-2019


Bekymret minister vil diskutere antallet af pædagoger i børnehaver og vuggestuer

Børne- og socialminister Mai Mercado vil invitere de relevante aktører til møde om antallet af pædagoger i institutioner.

28-03-2019


For få pædagoger: Ny forældrebevægelse kalder til demonstration mod normeringer

Foreløbigt er der indkaldt til demonstrationer i 34 byer i hele landet.

27-03-2019


5.000 forældre til børn med handicap føler sig ikke hørt: Opretter protestgruppe på Facebook

Flere af forældrene oplever, at det er svært at råbe myndighederne op.

27-03-2019


Anbefalinger til forbedring af den tidlige indsats | Rapport af Winther-Lindqvist & Holm

Syv konkrete anbefalinger til en forbedring af den tidlige indsats.

26-03-2019


BUPL: Vi har ikke råd til, at politikerne presser dygtige ledere ud af daginstitutionerne

Hvis vi skal udvikle kvaliteten på børneområdet, kræver det, at politikere i både kommuner og Folketing begynder at lytte til de pædagogfaglige ledere, som hver dag forsøger at få enderne til at nå sammen

25-03-2019


Ny forskningsoversigt ‐ sundere og stærkere børn i naturen

En ny forskningsoversigt fra Center for Børn og Natur viser, at børn som møder naturen i deres daginstitutioner både bliver sundere og stærkere, har mindre tendens til sukkersyge, sover bedre og er mindre syge. Samtidig trives de bedre. Nyere forskning antyder også, at de grønne omgivelser kan give en bedre forståelse, når børnene senere i livet udfordres i de naturvidenskabelige og matematiske fag.

21-03-2019


Vi svigter børnene i den vigtigste periode af deres liv

Når målet med planlægningen i daginstitutionerne er besparelser, får børnene ikke den omsorg, de har brug for, og pædagogerne føler sig magtesløse. Ud over, at det er uetisk, er det skadeligt for børnene og samfundet, skriver underviser i pædagogik

20-03-2019


Virkningsfuldt Pædagogisk Arbejde i Dagtilbud | Rapport af Ringsmose & Svinth

Rapporten beskriver, analyserer og diskuterer hvordan 20 danske dagtilbud beliggende i såkaldte socialt belastede boligområder med relativt mange børn i udsatte positioner skaber trivsel og frugtbare deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner.

19-03-2019


Forskere: Politikernes initiativer stjæler tiden fra børnene

KRONIK: Politikerne prioriterer forkert, når de forsøger at styrke daginstitutionernes forhold. Bedre normeringer er vigtigst, skriver forskere ved Center for Daginstitutionsforskning.

19-03-2019


Rådet for Børns Læring: Viden om dagtilbuddenes kvalitet er ikke et enten-eller, men et både-og

Vi vil kraftigt opfordre til, at der igangsættes en undersøgelse af de danske dagtilbuds kvalitet og det moderne børneliv.

17-03-2019


Pædagogisk personale: Vi har ikke tid til at trøste

Omsorgen halter i daginstitutionerne. Det viste en tv-dokumentar mandag aften. Billedet af børn, der ikke får den nødvendige voksenkontakt, underbygges af ny undersøgelse, som FOA står bag. 

12-03-2019


Debat: Børn kan ikke knytte sig til pædagoger, der ikke er der. Det har konsekvenser for livet

Børn har brug for at kunne danne trygge relationer til deres pædagoger, men normeringen i daginstitutionerne er så lav, at mange ikke får muligheden for det. Det har alvorlige konsekvenser for deres udvikling og læring, skriver psykolog Rikke Yde Tordrup i dette debatindlæg.

11-03-2019


En tidlig indsats er måske ikke altid det bedste

KOMMENTAR: Med inspiration fra den såkaldte Heckman-kurve er der bred enighed om, at jo tidligere i livet sociale indsatser sker, jo bedre. Det har haft stor indflydelse på dansk velfærdspolitik. Men resultaterne af en empirisk efterprøvning foretaget af to newzealandske forskere stemmer ikke overens med Heckman-kurven. Langtfra.

06-03-2019


Daginstitutioner er lige så forurenede med ultrafine partikler som en indfaldsvej i myldretiden

Bål, stearinlys og mados i børnehaver øger risikoen for astma hos små børn.

06-03-2019


20 daginstitutioner undersøgt: Alle havde for store mængder hormonforstyrrende stoffer

Det Økologiske Råd opfordrer politikerne til at stramme reglerne.

05-03-2019


Skabelon til den lokale pædagogiske læreplan er klar til brug

Børne- og Socialministeriet har fået udarbejdet en skabelon, som kommuner og dagtilbud frivilligt kan bruge til at inspirere og understøtte dagtilbuddenes arbejde med at udarbejde egne pædagogiske læreplaner.

27-02-2019


Forskere: Vi overser en vigtig faktor i indsatsen mod ulighed - fattigdom - BUPL

Bestræbelserne i daginstitutionerne på at skabe lige muligheder for alle børn og forebygge udsathed har en blind vinkel. Børnenes ulige økonomiske og materielle vilkår er en overset faktor både i forskningen og blandt pædagoger, mener to førende forskere.

20-02-2019


Daginstitution har afprøvet stressværktøjer: Vi er blevet bedre til at støtte hinanden

Ledere og medarbejdere i den integrerede institution Bifrost i Skanderborg Kommune har afprøvet dialogværktøjer, der skal forebygge stressrelaterede sygemeldinger. Det har givet dem mere selvindsigt og et sprog for, hvordan de kan tale om, hvordan de reagerer i pressede situationer.

19-02-2019


'Vi er for rigt et samfund til at have så; mange børn, der lever i fattigdom'

Københavns kommune er på vej med en handlingsplan for hovedstadens 7.210 børn, der vokser op i fattige familier. Fokus er på skolegang, lektiehjælp, fritid, ferier og på forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet.

19-02-2019


Det giver ikke mening at tale om mønsterbrydere i Danmark, siger sociolog. Bygger dansk socialpolitik på en myte?

Social arv fremstilles i dag som et overdrevet stort problem, og det forvrængede billede skader både de udsatte og dem, der egentlig har brug for hjælpen.

16-02-2019


Choktal: 543 daginstitutioner har alarmerende mange børn fra økonomisk og socialt pressede hjem

Politisk flertal vil prioritere flere midler til institutionerne.

12-02-2019


Åbent brev om børnefattigdom

Åbent brev om børnefattigdom til Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen.

25-01-2019


Belgiere måber over dansk børnehave: Leg i naturen og børn med dolk overrasker udlandet 

Pædagoger fra Belgien henter inspiration i sønderjysk børnehave.

21-01-2019


Tidlig indsats

Fin lille artikelserie om tidlig indsats.

26-10-2018


Børn og unge på tværs – Tværprofessionelle undervisningsforsøb

Materiale om tværprofessionelt samarbejde på børne- og ungeområdet.

23-10-2018


Dagtilbudsloven - Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) -

Så kom der endelig en redigeret udgave af dagtilbudsloven indeholdende de seneste ændringer:

23-10-2018


"Vi har talt en del om at turde fejle" | EVA

Digital disruption i børnehaven:

28-09-2018


Danmarks Statistik: 257.200 børn og 56.400 voksne i danske dagtilbud

I 2017 var der ca. 257.200 fuldtidsbørn i dagplejen og de kommunale og selvejende daginstitutioner. Disse børn møder dagligt ca. 56.

28-09-2018


Børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner

Bag om beslutningsgrundlaget omkring de nye tiltag for børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner.

24-09-2018


Velfærdspolitisk Analyse: Personale i daginstitutioner - normering og uddannelse

Denne analyse ser nærmere på normeringen i daginstitutioner og det pædagogiske personales uddannelsesniveau på tværs af kommuner.

24-09-2018


Skru ned for teknologien og op for skaberkraften

Debat: Kunst og æstetik i børns liv

20-09-2018


Sæt ikke pædagogikken på pause ved måltiderne i dagtilbud

Fødevarestyrelsens nye anbefalinger for gode rammer om måltiderne i daginstitutioner

28-08-2018


Børnerådet finder det uacceptabelt, at nogle forældre tvinges til at sende deres børn i dagtilbud | Børnerådet

Børnerådet: Uacceptabelt, at nogle forældre tvinges til at sende deres børn i dagtilbud

08-08-2018


Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer -

Så kom den nye bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer!

28-07-2018


FAKTATJEK: Holder forældre ferie, mens deres børn er i institution?

Eksperter kritiserer undersøgelse, som siger, at forældre holder sommerferie uden deres børn.

17-07-2018


Støj i pædagogiske miljøer

Oplæg til diskussion om støj i pædagogiske miljøer.

29-06-2018


Lad dem nu bare lege - status på leg anno 2018

Nyt nummer af Asterisk, som blandt andet skriver om at vi overdriver fantasilegens betydning!

13-06-2018


Dagtilbud

KL og Forhandlingsfællesskabet formidler Viden på Tværs:

01-06-2018


Webinar: Sammenhængen mellem børns motorik og sprog

Fremfærd Børn-projektet Motorik og Sprog har fået to eksperter til at fortælle om sammenhængen mellem børns motorik og sprog i et nyt webinar.

01-06-2018


DF om tvangsvuggestuer: Børnenes søvnbehov trumfer alt - men det offentlige skal ikke passe sovende børn

Et lækket notat om tvangsvuggestuer har givet offentligheden indsigt i, hvad der kan være i vente for børn i belastede boligområder.

18-05-2018


Forskere fandt løsningen på ghettoproblemer for 50 år siden

Surprise: Højkvalitetsdagtilbud!

03-04-2018


Minimumsnormeringer i daginstitutioner

Støt op om minimumsnormeringer i daginstitutioner.

25-03-2018


Gåden om den sociale arv er pædagogisk raketvidenskab

Gåden om den sociale arv er pædagogisk raketvidenskab - om KIDS og VIDA

12-03-2018


SIDSTE STJERNEITEM

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven: Så er den nye styrkede læreplan på vej!

02-03-2018


Familieforsker: Barnepige efter børnehavens lukketid er ikke børnenes behov

Vi risikerer at sætte kvaliteten over styr, og det rammer i sidste ende børnene, mener familieforsker.

28-02-2018


Afsnit 4 – Pædagogen som fagprofessionel med Martin Bayer by Den Kritiske Podcast

Ny podcast om pædagogik fra Den Kritisk Pædagogiske Højskole.

20-02-2018


Børn og familie Arkiv - Alt om psykologi

Ny portal, hvor psykologer formidler psykologisk viden om blandt andet børn og familie.

12-02-2018


Forældre til minister: Det er daginstitutionerne, som er problemet, ikke os

Opdragelsesdebatten vendt på hovedet: Børn mangler ikke opdragelse, men bæredygtige dagtilbud!

03-02-2018


Tidlige indsatser over for udsatte børn viser positive tegn - vive

Evaluering af blandt andet Opsporingsmodellen og VIDA.

23-01-2018


Studie: Børn har ikke godt af for meget legetøj

Legetøjspædagogik: Less is more!

06-12-2017


Forældre-eksperter overdænger os med gode råd. Måske skulle vi lytte til lidt færre af dem

Tredje artikel i Sara Alforts serie om forældredeterminisme:

08-11-2017


Den nødvendige omsorg by Børn&Unge Podcast

Ny forskningsformidlende podcast - foreløbig er følgende annonceret:1. Omsorg i vuggestuen - 31. oktober2. Pædagogiske koncepter - 14. november3. Forældresamarbejde - 28. november4. Viden i spil (pædagogiske fortællinger) 12. december5. Pædagogisk viden mellem pædagoger (pædagoger bytter plads) - januar 2018

07-11-2017


En million kroner til at forebygge og håndtere mobning

En ny pulje på en million kroner skal støtte blandt andet dagtilbud i deres arbejdet med at forebygge og håndtere mobning. Puljen kan søges frem til den 16. november 2017.

02-11-2017


En lærer siger undskyld for grænseløse krav. Har forventningen til forældre taget overhånd?

Opfølgning på artiklen om forældre-determinisme: Denne gang om forældresamarbejde i folkeskolen, men problematikken er bestemt også relevant i forhold til dagtilbud.

24-10-2017


Center for Børn og Natur – Københavns Universitet

Danske børn er i naturunderskud!

02-10-2017


Tænk, hvis du faktisk ikke afgør dit barns fremtid

Inspirerende samtidsanalyse med afsæt i Furadi's begreb forældredeterminisme:

30-09-2017


Glem omstillingsparathed. Her er måden at klare sig på i en foranderlig verden

Øvelse som indstilling til livet - lad os få startet det allerede i dagtilbuddene!

24-08-2017


KL’s disruptionsideer: Vuggestue-robotter og VR-briller

Disruption-debat: Kan vuggestuer ikke bare erstatte personale med robotter, der klarer bleskift, og VR-briller, der giver børnene opdragelige oplevelser?

14-08-2017


VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

VIVE – en fusion af KORA og SFI

06-07-2017


Tre typer konflikter om børnene når mor og far går fra hinanden | SFI

Statsforvaltningen kører forældreansvarssager for 25-30 procent af skilsmisseforældre. Blandt dem ser man tre typer konflikter om børnene.

23-06-2017


VIA University College

Nyt nummer af Pædagogisk Extrakt om Trivsel

16-06-2017


S: Tvungen vuggestue er løsning på indvandreres skoleproblemer

Indvandrere af tredje generation klarer sig lige så dårligt i skolen som første og anden generation.

12-06-2017


Ny undersøgelse udpeger nogle af de børn, der i størst omfang bliver udsat for vold | Børnerådet

Børn, der vokser op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug, børn der har en diagnose, eller børn med en anden etnisk baggrund end dansk bliver i større omfang end andre børn udsat for vold derhjemme.

09-06-2017


Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet | EMU Danmarks læringsportal

Regeringens udspil - stærke dagtilbud - bemærk links til overbliksark (øverst) samt selve udspillet (nederst).

14-05-2017


Novo Nordisk Fonden støtter nyt SFI-projekt om børns udvikling og trivsel | SFI

Startsskudet til en ny forløbsundersøgelse - nu i langt større skala

14-05-2017


Problemskabende adfærd | EMU Danmarks læringsportal

Video med Bo Hejlskov Elvén om problemskabende adfærd

09-05-2017


S: Børn skal automatisk skrives op til vuggestue

Debat: Børn kommer bagud fra start, hvis de ikke kommer i daginstitution, så hvor langt skal vi som samfund gå, for at undgå det?

07-04-2017


Alenetid

Forskere kalder det totalt uforsvarligt at børn reelt skal passe sig selv i dagtilbud, fordi vi som samfund åbenbart ikke giver os selv råd til at have dem - tjek temanummeret om "alenetid" og tag stilling: Vil vi virkelig byde vores børn det?!

28-03-2017


Flere får tilskud til at passe deres egne børn hjemme

Journalist-klassiker: Ved ikke at sige noget om den samlede population, gives et skævt billede af, hvad ”flere” egentlig dækker over, nemlig mindre end en promille.

15-03-2017


Nyhedsvisning

En ny kortlægning viser, at tre fjerdedele af dagsinstitutioner ikke har målsætninger om børns seksualitet i deres læreplaner. Pædagoger og ledere savner viden og pædagogiske materialer om emnet – og især dialogen med forældre er udfordrende.

13-03-2017


Gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge | Børnerådet

Med udgangspunkt i børn og unges egne udtalelser fra forskellige undersøgelser har Børnerådet samlet en række gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge.

27-02-2017


Mosaik - Pædagogisk katastrofekurs

Uddannelsesforsker Brian Degn Mårtensson i dialog om, hvad pædagogik egentlig går ud på - samt hvordan læringsmål og konkurrencestats-tænkning vender hele det pædagogiske projekt på hovedet.

25-02-2017


Filmen er godt nok fra indskolingen, men viser fint, hvor langt man kan nå med simple virkemidler som Marte Meo og bekræftelse.

11-02-2017


Heckman under lup - hvad siger hans teori om tidlig investering i børns liv?

"Sagt ligeud er det altså billigere at forebygge tidligt end at rette op på problemerne senere i livet."

09-02-2017


Det larmer stadig i børnehaven

DCUMs Dagtilbudstermometer

07-02-2017


Børns rettigheder krænkes stadig

"Danmark er desværre et af de eneste nordiske lande, som har valgt ikke at gøre børnekonventionen til dansk lov. Det betyder, at vi igen og igen ser lovgivning, hvor fokus på barnets tarv og perspektiv er fraværende. Heldigvis har det ikke direkte betydning for langt de fleste børn og unge, der trives og har det godt. Men der er desværre også børn, som oplever livsforhold, der ikke er acceptable, og de er dybt afhængige af en retsstat, der tager hensyn til deres tarv og perspektiv."

06-02-2017


VIA University College

Pædagogisk Extrakt - nyt nummer om køn!

05-01-2017


Problemskabende adfærd

Foredrag med Bo Elven om problemskabende adfærd

04-01-2017


Børneportalen

Børneportalen er Børnerådets side rettet mod børn - den oplyser om rettigheder, mobning, skilsmisse, vold og meget mere.

17-12-2016


Rapport: Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner — EVA

Inspiration til forældresamarbejdet

14-12-2016


Ny rapport: Børn i udsatte positioner har brug for tidligere indsats -

Et tiltrængt fokus på de allermindste...

06-12-2016


En bedre start

livsduelighed hos de allermindste - Egmont Rapporten 2016

06-12-2016


Børn & unge — Vidensportalen på det sociale område

Forebyggelse, tidlig indsats, overgreb, angst, udadreagerende adfærd, udsatte børn og meget andet - få overblik hér:

25-11-2016


Tænk, hvis det er de besværlige børn, der kan innovere samfundet

Der er ikke noget omvendt hér: Dette er netop inklusion – at undervisningen tilpasses børnene!

21-11-2016


Undersøgelser af den nye pædagoguddannelse — EVA

Evaluering af den nye pædagoguddannelse 2014

21-11-2016


Duket for barnehagelærer-boom

Oppe i Norge... går de foran med normeringer

16-11-2016


Kommende pædagoger: Vi ved for lidt om børns seksualitet

I anledningen af Stevnhøj & Strange's nye bog: Børn og seksualitet.

06-11-2016


Konsekvenser af børnefattigdom – hvad ved vi egentlig? | SFI

Fattigdom HAR isoleret set konsekvenser for børn - vi véd bare endnu ikke hvilke og hvor store de bliver i et velfærdssystem som det danske...

27-10-2016


Alle for en mod mobning

Viden, værktøjer og aktionsplaner mod mobning

26-10-2016


Forside - RBL

Rådet for Børns Læring

25-10-2016


15-10-2016


Din indgang til ny forskning om dagtilbud — NB-ECEC

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samler ny, kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud. Databasen er til for alle med interesse i pædagogik og i udvikling inden for dagtilbudsområdet.

13-10-2016


Tre ting kendetegner forældre, der er trygge autoriteter, viser forskere – tag deres test

Varme, krav og respekt er fundamentet for en god opdragelsesstil

01-10-2016


voresvirkelighed.dk

Vores Virkelighed prøver gennem debatoplæg og praksisfortællinger at synliggøre det pædagogisk arbejdes vilkår.

01-10-2016


Hjerneforsker: ADHD er ikke en rigtig sygdom

Egentlig burde det være elementært, at ADHD blot er en betegnelse for et adfærdsmønster, man udviser, når nu diagnosen stilles alene ud fra adfærdskriterier (jævnfør ICD-10 og DSM-5).

29-09-2016


Børnehaver i Reykjavik får 53 millioner til bedre mad

Perspektiv på børnehaver og prioriteringen

18-09-2016


Dokumentation: Opråb fra børne- og ungdomspsykiatrien

Brev fra 50 ansatte i børne- og ungdomspsykiatrien. ’Effektiviseringsskruen er nu strammet så hårdt, at gevindet er gået i stykker’.

14-09-2016


Forebyg konflikter med low arousal pædagogik

4 små videoer med Bo Hejlskov Elvén.

11-09-2016


Udsatte børn hjælpes efter 100 år gammel opskrift

Balancen mellem stat og familie til diskussion:

10-09-2016


Undersøgelse: Pædagoger er alene med 17 børn

Det er altid fint, at undersøgelser refereres i medierne, så befolkningen kan tage stilling til de reelle vilkår, som børn i dagtilbud bliver budt, men det ville være endnu bedre, hvis der rent faktisk blev linket til den faktisk undersøgelsesrapport...

10-09-2016


Motorikkonsulent: Værdsæt dit barns leg

Halvdelen (sic!) af alle børn er motorisk understimulerede og har balanceproblemer!

10-09-2016


’Vi må ikke lukke øjnene for ikke-vestlige børns udfordringer’

Det er ikke racisme at påpege, at nogle børn statistisk set har dårligere kompetencer end andre, mener forskerne bag kontroversiel rapport. De oplever berøringsangst over for at forske i indvandrere, og det svækker muligheden for at hjælpe de svage børnehavebørn, mener de.

10-09-2016

 

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dens privatlivspolitik